• /ˈkupɒn , ˈkyupɒn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vé, cuống vé; phiếu (mua hàng, thực phẩm, vải...)
  Phiếu thưởng hiện vật; phiếu dự xổ số (kèm với hàng mua)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  cupôn

  Giải thích EN: A polished metal strip of specified size and weight, used to determine the corrosive action of liquid or gaseous products, or to test the efficiency of corrosive-inhibiting additives.

  Giải thích VN: Một dải kim loại đánh bóng có một kích thước và trọng lượng xác định, dùng để xác định hoạt động ăn mòn của chất lỏng hay các sản phẩm khí, hay kiểm tra độ ảnh hưởng của các chất phụ gia ăn mòn.

  Kỹ thuật chung

  mẫu thí nghiệm
  phiếu

  Kinh tế

  cuống lãi
  current coupon bond
  trái phiếu có cuống lãi hiện hành
  full coupon bond
  trái phiếu có cuống lãi hoàn hảo
  nominal coupon or interest
  cuống lãi hay lãi suất danh nghĩa
  registered coupon bond
  trái phiếu ký danh có cuống lãi
  phiếu giảm giá
  phân phát phiếu thưởng
  phiếu chia khẩu phần (để mua hàng, như thực phẩm, vải...)
  phiếu lãi
  coupon department
  phòng phiếu lãi
  coupon number
  số trả tiền phiếu lãi
  coupon of bond
  phiếu lãi trái phiếu
  coupon payable
  phiếu lãi phải trả
  deferred coupon note
  trái phiếu lãi suất trả sau
  ex-coupon
  trừ phiếu lãi
  long coupon
  cuống phiếu lãi dài hạn
  matured coupon
  phiếu lãi đã đến hạn
  nominal coupon
  phiếu lãi danh nghĩa
  registered coupon bond
  trái phiếu ký danh có cuống phiếu lãi
  semi-annual coupon
  phiếu lãi nửa năm
  short coupon
  phiếu lãi ngắn hạn
  zero coupon bond
  trái khoán không phiếu lãi
  zero coupon convertible security
  chứng khoán không có phiếu lãi chuyển đổi
  zero coupon security
  chứng khoán không có phiếu lãi
  zero-coupon bond
  trái phiếu không có phiếu lãi
  phiếu phân phối
  phiếu trả lãi
  coupon bond
  trái phiếu có kèm phiếu trả lãi
  vé liền (phần vé dính liền với vé chính, xé riêng ra được)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X