• (đổi hướng từ Additives)
  /´æditiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Để cộng vào, để thêm vào

  Danh từ

  Vật để cộng vào, vật để thêm vào
  (kỹ thuật) chất cho thêm vào, chất phụ gia

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có tính cộng
  cộng được
  cộng tính
  absolutely additive set function
  hàm tập tuyệt đối cộng tính
  additive arithmetic
  số học cộng tính
  additive category
  phạm trù cộng tính
  additive decomposition
  sự phân tích cộng tính
  additive error
  sai số cộng tính
  additive functional
  hàm tử cộng tính
  additive functor
  hàm tử cộng tính
  additive group
  nhóm cộng tính
  additive ideal theory
  lý thuyết cộng tính iđean
  additive number theory
  lý thuyết cộng tính số
  additive operation
  phép toán cộng tính
  additive process
  quá trình cộng tính
  bi-additive
  song cộng tính
  completely additive
  hoàn toàn cộng tính
  non-negative additive
  hàm cộng tính không âm
  sigma-additive
  sigma cộng tính
  totally additive set function
  hàm tập hợp hoàn toàn cộng tính
  cộng tính (số hạng)

  Xây dựng

  chất độn dính

  Điện lạnh

  cộng vào
  tính cộng

  Kỹ thuật chung

  bổ sung
  additive attribute
  thuộc tính bổ sung
  chất pha
  cộng
  absolutely additive set function
  hàm tập tuyệt đối cộng tính
  absolutely additive set of function
  hàm tập tuyệt đối cộng tính
  additive and multiplicative
  giao thoa cộng và nhân
  additive arithmetic
  số học cộng tính
  additive attribute
  thuộc tính cộng
  additive category
  phạm trù cộng tính
  additive class
  lớp cộng tính
  additive code
  mã cộng
  additive color photography
  phép chụp ảnh màu kiểu cộng
  additive color procedure
  phương pháp cộng màu
  additive color procedure
  thủ tục cộng màu
  additive color system
  hệ thống cộng màu
  additive decomposition
  sự phân tích cộng tính
  additive effect
  hiệu ứng cộng
  additive error
  sai số cộng tính
  additive functional
  hàm tử cộng tính
  additive functor
  hàm tử cộng tính
  additive group
  nhóm cộng
  additive group
  nhóm cộng tính
  additive ideal theory
  lý thuyết cộng các iđean
  additive ideal theory
  lý thuyết cộng tính iđean
  additive measure
  độ đo cộng tính
  additive noise
  nhiễu cộng
  additive noise
  tiếng ồn cộng tính
  additive number theory
  lý thuyết cộng tính các số
  additive number theory
  lý thuyết cộng tính số
  additive operation
  pháp toán cộng tính
  additive operation
  phép toán cộng tính
  additive operator
  toán tử cộng
  additive polymerization
  sự trùng hợp cộng tính
  additive process
  quá trình cộng
  additive process
  quá trình cộng tính
  additive radio noise
  tiếng ồn vô tuyến điện cộng
  additive semi-group
  nửa nhóm cộng
  additive series
  chuỗi cộng được
  additive series
  chuỗi cộng tính
  additive sub-functions
  chức năng dưới cộng
  additive sub-functions
  chức năng con cộng
  additive synthesis
  sự tổng hợp cộng tính
  Additive White Gaussian Noise (AWGN)
  Tạp âm Gausse trắng cộng sinh
  bi-additive
  song cộng tính
  completely additive
  hoàn toàn cộng tính
  completely additive set function
  hàm tập hợp cộng tính hoàn toàn
  countable additive set function
  hàm tập hợp cộng tính đếm được
  non-additive
  không cộng tính
  non-negative additive
  hàm cộng tính không âm
  non-negative additive function
  hàm cộng tính không âm
  sigma-additive
  sigma cộng tính
  total additive set function
  hàm tập hợp hoàn toàn cộng tính
  totally additive set function
  hàm tập hợp hoàn toàn cộng tính
  bám dính
  bonding additive
  phụ gia bám dính
  phụ gia
  thêm

  Kinh tế

  chất phụ gia

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  cumulative

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X