• /´lætitju:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vĩ độ
  in the latitude 40o N
  ở vĩ độ 40 Bắc
  ( số nhiều) miền, vùng
  high latitudes
  vùng khí hậu ấm áp
  Bề rộng
  Phạm vi rộng, quyền rộng rãi
  to allow the people great latitude in politics
  cho nhân dân có quyền (hoạt động) rộng rãi về chính trị
  to understand a problem in its proper latitude
  hiểu vấn đề một cách đầy đủ toàn diện

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thiên văn ) vĩ độ, vĩ tuyến
  latitude of a point on the earth's surface
  vĩ độ của một điểm trên bề mặt trái đất
  astronomical latitude
  vĩ độ thiên văn
  celestial latitude
  vĩ độ trời (trong hệ toạ độ xích đạo)
  ecliptic latitude
  vĩ độ hoàng đạo
  geocentric latitude
  vĩ độ địa tâm
  geodetic latitude
  vĩ độ trắc địa
  geographical latitude
  vĩ độ địa lý
  high latitudes
  vĩ độ cao
  low latitudes
  vĩ độ thấp
  middle latitudes
  vĩ độ trung bình


  Xây dựng

  độ vĩ

  Kỹ thuật chung

  bề rộng
  chiều rộng
  độ rộng
  vĩ độ
  vĩ tuyến
  argument of latitude
  đối số vĩ độ vĩ tuyến
  geomagnetic latitude
  vĩ tuyến địa từ
  latitude data
  vĩ tuyến gốc
  latitude excursion
  sự dịch chuyển vĩ tuyến

  Kinh tế

  vĩ độ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X