• /tæ´ksei∫ən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hệ thống thuế, các thuế phải đóng

  Danh từ

  Sự đánh thuế
  Hệ thống thuế; các thuế phải đóng
  supplementary taxation
  thuế phụ thu
  high taxation
  thuế cao
  Tiền thuế thu được
  (pháp lý) sự định chi phí kiện tụng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) sự đánh thuế, tiền thuế

  Kỹ thuật chung

  sự đánh thuế

  Kinh tế

  hệ thống thuế
  direct taxation
  hệ thống thuế trực thu
  taxation system
  hệ thống thuế khóa
  sự đánh thuế (ruộng đất hàng hóa)
  sự đánh thuế (ruộng đất, hàng hóa)
  thuế má
  thuế
  ability to pay taxation
  thuế theo khả năng thanh toán
  abuse of taxation
  sự thu thuế quá mức
  aquity of taxation
  tính công bằng của thuế
  benefit taxation
  đánh thuế lợi ích
  burden of taxation
  gánh nặng thuế khóa
  canons of taxation
  nguyên tắc thu thuế
  capital taxation
  sự đánh thuế trên vốn
  company taxation
  thuế công ty
  company taxation
  việc đánh thuế công ty
  deferred share deferred taxation
  tiều thuế kỳ sau
  deferred taxation
  đánh thuế sau
  deferred taxation
  sự đánh thuế sau
  direct taxation
  chế độ thuế trực thu
  direct taxation
  hệ thống thuế trực thu
  direct taxation
  việc đánh thuế trực tiếp
  double taxation
  đánh thuế hai lần
  double taxation
  đánh thuế trùng
  double taxation agreements
  hiệp định tránh đánh thuế hai lần
  double taxation relief
  tránh đánh thuế hai lần
  double taxation relief
  tránh đánh thuế trùng
  dual taxation
  đánh thuế hai lần
  economic effects of taxation
  hiệu quả kinh tế của thuế
  equality of taxation
  bình đẳng đóng thuế
  equity taxation principle
  nguyên tắc đánh thuế bình đẳng
  evasion of taxation
  sự trốn thuế
  form of taxation
  phương thức đánh thuế
  goods exempt from taxation
  hàng miễn thuế
  graduated taxation
  thuế đánh từ bậc
  imputation system of taxation
  chế độ gán thuế
  incidence of taxation
  phạm vi thu thuế
  independent taxation
  chế độ thuế độc lập
  indirect taxation
  sự đánh thuế gián tiếp
  international double taxation
  chế độ thuế kép quốc tế
  manufacturing taxation
  sự đánh thuế ngành chế tạo
  manufacturing taxation
  sự đánh thuế những mặt hàng sản xuất
  method of taxation
  phương thức đánh thuế
  multiple taxation
  chế độ thuế nhiều tầng
  multiple taxation
  đánh thuế nhiều lần
  object of taxation
  đối tượng đánh thuế
  oversea income taxation
  đánh thuế thu nhập ở nước ngoài
  overseas income taxation
  sự đánh thuế thu nhập ở nước ngoài
  overseas-income taxation
  sự đóng thuế lợi tức có được ở nước ngoài
  presumptive taxation
  sự đánh thuế khoán
  principles of taxation
  nguyên tắc định thuế
  principles of taxation
  những nguyên tắc định thuế
  progressive taxation
  chế độ thuế lũy tiến
  proportional taxation
  thuế theo tỷ lệ
  rate of taxation
  thuế suất
  regressive taxation
  chế độ thuế giảm dần
  regressive taxation
  thuế lũy thoái
  reserve for taxation
  dự trữ để đóng thuế
  scale of taxation
  bậc thuế
  scale of taxation
  biểu giá thuế
  scale of taxation
  biểu giá thuế, bậc thuế
  separate taxation
  sự đánh thuế tách riêng
  separate taxation of a wife's earning
  sự đánh thuế riêng thu nhập của người vợ
  source taxation
  sự đánh thuế từ nguồn
  special taxation measures
  các biện pháp giảm miễn thuế đặc biệt
  subject to taxation
  phải chịu thuế
  supplementary taxation
  sự đánh thuế bổ sung
  taxation article
  vật phẩm đánh thuế
  taxation at the source
  đánh thuế từ nguồn
  taxation brackets
  các khung thuế
  taxation bureau
  cục thuế
  taxation bureau
  cục thuế vụ
  taxation bureau
  sở thuế
  taxation business
  thuế vụ
  taxation fine
  tiền phạt thuế
  taxation of interest
  thuế lợi tức
  taxation of profit
  thuế lợi nhuận
  taxation office
  sở thuế vụ
  taxation schedule
  bản kê khai thuế
  taxation schedule
  diệp thuế
  taxation system
  chế độ thuế khóa
  taxation system
  hệ thống thuế khóa
  unitary taxation
  chế độ thuế đơn nhất, thống nhất
  unitary taxation
  chế độ thuế hợp nhất
  unitary taxation
  đánh thuế toàn bộ
  yearly taxation
  thuế tính theo năm
  zero-rate of taxation
  chế độ thuế suất zero
  thuế vụ
  taxation bureau
  cục thuế vụ
  taxation office
  sở thuế vụ
  tiền thuế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X