• /stə´tistiks/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .statistics

  Thống kê
  statistics of population
  thống kê số dân
  Khoa học thống kê

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Thống kê, phép thống kê

  Toán & tin

  thống kê học, thống kê
  accident statistics
  thống kê những tai nạn
  actuarial statistics
  thống kê bảo hiểm
  birth statistics
  thống kê sinh đẻ
  business statistics
  thống kê thương nghiệp
  commercial statistics
  thống kê thương nghiệp
  comparative statistics
  thống kê học so sánh
  descriptive statistics
  thống kê mô tả
  economical statistics
  thống kê kinh tế
  family statistics
  thống kê họ
  finance statistics
  thống kê tài chính
  gathering statistics
  thống kê tích luỹ
  genetic(al) statistics
  thống kê di truyền học
  insurance statistics
  thống kê bảo hiểm
  labour statistics
  thống kê lao động
  mathematical statistics
  thống kê toán học
  order statistics
  thống kê thứ tự
  population statistics
  thống kê dân số
  quantum statistics
  (vật lý ) thống kê lượng tử
  rank-order statistics
  thống kê hạng
  sampling statistics
  thống kê mẫu
  sufficient statistics
  thống kê đủ
  unbiased statistics
  thống kê không lệch
  vital statistics
  thống kê tuổi thọ

  Y học

  thống kê học

  Kỹ thuật chung

  số liệu thống kê

  Kinh tế

  bảng thống kê
  công tác thống kê
  số liệu thống kê
  balance sheet statistics
  số liệu thống kê bảng tổng kết tài sản
  crude statistics
  số liệu thống kê thô (chưa chỉnh lý, phân loại)
  derived statistics
  số liệu thống kê phái sinh
  sự thống kê (dân số...)
  thống kê
  ancillary statistics
  thống kê phụ trợ
  Annual Abstract of Statistics
  Niên giám Thống kê (Anh)
  annual abstracts of statistics
  niên giám thống kê
  applied statistics
  thống kê ứng dụng
  as if statistics
  thống kê " giả thiết"
  balance of payments statistics
  thống kê thu chi quốc tế
  balance sheet statistics
  số liệu thống kê bảng tổng kết tài sản
  Bureau of Labor Statistics
  Cục Thống kê lao động
  business statistics
  thống kê thương mại
  Business Statistics Office
  Cục Thống kê Thương mại (.Anh)
  canonical statistics
  thống kê tiêu chuẩn
  central bureau of statistics
  cục thống kê trung ương
  classification statistics
  thống kê phân loại
  collect statistics (to...)
  sưu tập thống kê
  commercial statistics
  thống kê thương nghiệp
  compilation of statistics
  sưu tập (tài liệu) thống kê
  crude statistics
  số liệu thống kê thô (chưa chỉnh lý, phân loại)
  customs statistics
  thống kê hải quan
  death statistics
  thống kê tử vong
  demographic statistics
  thống kê dân số
  derived statistics
  số liệu thống kê phái sinh
  digest of statistics
  sách tóm tắt thống kê
  economic statistics
  thống kê kinh tế
  external trade statistics
  thống kê ngoại thương
  Financial Statistics
  nguyệt san của văn phòng Thống kê Trung Ương
  historical statistics
  thống kê lịch sử
  inductive statistics
  thống kê quy nạp
  manufacturing statistics
  thống kê ngành chế tạo
  manufacturing statistics
  thống kê sản xuất
  monthly Digest of Statistics
  Nguyệt san Thống kê
  non-parametric statistics
  thống kê phi thông số
  pictorial statistics
  đồ biểu thống kê
  population statistics
  thống kê dân số
  price statistics
  thống kê giá cả
  rank order statistics
  phương pháp thống kê theo thứ bậc
  rank order statistics
  phương pháp thống kê theo thứ tự đẳng cấp, theo thứ bậc
  statistics of population
  sự thống kê dân số
  summary statistics
  các thống kê đặc trưng
  trade quantity statistics
  thống kê số lượng buôn bán
  unemployment statistics
  thống kê thất nghiệp
  unofficial statistics
  thống kê không chính thức
  vital statistics
  thống kê dân sinh
  vital statistics
  thống kê dân số
  wage statistics
  thống kê tiền lương
  thống kê học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X