• (đổi hướng từ Merged)
  /mə:dʤ/

  Thông dụng

  Động từ

  Hoà vào; kết hợp; hợp nhất
  twilight merges into total darkness
  hoàng hôn chìm dần vào màn đêm thăm thẳm
  to merge the two small businesses (together) into one larger one
  hợp nhất hai doanh nghiệp nhỏ thành một doanh nghiệp lớn

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  hòa vào

  Toán & tin

  kết sắp
  sự trộn sắp
  trộn sắp

  Xây dựng

  sát nhập

  Kỹ thuật chung

  hợp nhất
  document merge
  hợp nhất tài liệu
  external merge
  hợp nhất bên ngoài
  merge file
  tập tin hợp nhất
  merge order
  thứ tự hợp nhất
  kết hợp

  Kinh tế

  công ty được hợp nhất
  hợp nhất
  merge & purge
  hệ thống hợp nhất
  merge & purge
  hợp nhất & thanh lọc
  sáp nhập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X