• /ɔds/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  Lợi thế
  the odds are in our favour
  ta ở vào thế bất lợi
  Sự chênh lệch; sự so le
  to make odds even
  làm cho hết so le, làm cho đều nhau
  Tỷ lệ (tiền cuộc)
  to lay odds of three to one
  đánh cuộc một ăn cơm
  Sự khác nhau
  it makes no odds
  không sao, không hề gì
  Sự xung đột, sự bất hoà
  to be at odds with somebody
  bất hoà với ai
  Sự chấp (chơi cò, thể thao...)
  to give odds
  chấp
  to take odds
  nhận sự chấp
  against(all) the odds
  chống đối mạnh mẽ
  be at odds(with sb)(over/on sth)
  xung đột
  even chances/odds/money
  ( even)
  give/receive odds
  chấp
  have the cards/odds stacked against one
  ( stack)
  it makes no odds
  không ảnh hưởng, không quan trọng
  lay (sb) odds (of)
  đề ra tỉ lệ đánh cuộc
  odds and ends, odds and sods
  những mẫu thừa, lặt vặt
  over the odds
  cần thiết, nhiều hơn mong đợi
  What's the odds?
  Thế thì sao?
  it is long odds that he will do it
  nhất định là anh ta sẽ làm việc đó
  he is by long odds the ablest of the boys
  anh ta là tay cừ nhất vượt hẳn các cậu khác

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự khác nhau, sự chênh lệch; ưu thế; may mắn
  equal odds
  máy mắn như nhau
  long odds
  may mắn không như nhau
  short odds
  ưu thế hơn một chút; may mắn gần như nhau

  Kinh tế

  cơ hội
  tính khả năng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X