• (đổi hướng từ Probabilities)
  /ˌprɒbəˈbɪlɪti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự có thể có, khả năng có thể xảy ra;
  Cái rất có thể xảy ra; điều có thể xảy ra, điều chắc hẳn; kết quả có thể xảy ra
  (toán học) xác suất
  in all probability
  rất có thể
  in all probability he's already left
  rất có thể nó đã đi rồi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  xác suất
  absolute probability
  xác suất không điều kiện
  absorption probability
  xác suất hấp thu
  a priori probability
  xác suất tiêu nghiệm
  composite probability
  xác suất đầy đủ
  compound probability
  xác suất phức hợp
  conditional probability
  xác suất có điều kiện
  empiric probability
  xác suất thực nghiệm
  extinction probability
  xác suất [tắt, ngắt] (một quá trình)
  inverse probability
  xác suất nghịch đảo
  marginal probability
  xác suất biên duyên
  personal probability
  xác suất chủ quan
  posterior probability
  xác suất hậu nghiệm
  prior probability
  xác suất tiên nghiệm
  transition probability
  (xác suất ) xác suất chuyển


  Kỹ thuật chung

  tần suất

  Kinh tế

  xác suất
  axiom of probability measure
  nguyên lý đo xác suất
  conditional probability
  xác suất có điều kiện
  conditional probability density function
  hàm mật độ xác suất có điều kiện
  continuous probability distribution
  phân phối xác suất liên tục
  continuous probability function
  hàm xác suất liên tục
  cumulative probability function
  hàm xác suất tích lũy
  degree of probability
  độ xác suất
  discrete probability distribution
  phân phối xác suất rời rạc
  estimated probability
  xác suất ước tính
  posterior probability
  xác suất hậu nghiệm
  probability distribution
  phân phối xác suất
  random or probability sampling
  phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên hoặc xác suất
  sampling random of probability
  phương pháp lẫy mẫu ngẫu nhiên hoặc xác suất
  subjective probability
  xác suất chủ quan
  xác suất, tính khả năng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X