• /pə´sentidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tỷ lệ phần trăm
  the figure is expressed as a percentage
  con số được diễn đạt bằng tỷ lệ phần trăm
  Phần; tỷ lệ
  only a small percentage of his books are worth reading
  chỉ một tỉ lệ nhỏ (phần nhỏ) sách của anh ta là đáng đọc

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phép tính phần trăm
  số phần trăm

  Kỹ thuật chung

  phần trăm
  direct percentage
  phần trăm trực tiếp
  lot tolerance percentage of defective
  phần trăm dung sai khuyết tật của lô
  percentage availability
  tính sẵn sàng phần trăm
  percentage by volume
  phần trăm theo khối lượng
  percentage by volume
  tỷ lệ phần trăm thể tích
  percentage by weight
  phần trăm theo trọng lượng
  percentage composition
  thành phần phần trăm
  percentage composition
  tỉ lệ phần trăm
  percentage critical speed
  tốc độ phần trăm tới hạn
  percentage diagram
  biểu đồ phần trăm
  percentage differential relay
  rơle vi sai phần trăm
  percentage elongation
  độ giãn phần trăm
  percentage elongation
  độ giãn tương đối (tính bằng phần trăm)
  percentage error
  sai số phần trăm
  percentage error
  sai số tính phần trăm
  percentage function
  chức năng phần trăm
  percentage function
  hàm phần trăm
  percentage of ashes
  phần trăm tro
  percentage of brake power
  số phần trăm công suất hãm
  percentage of moisture
  phần trăm độ ẩm
  percentage of peak modulation
  mức phần trăm biến điệu đỉnh
  percentage of sand
  tỷ lệ phần trăm cát
  percentage of voids
  tỷ lệ phần trăm lỗ rỗng (trong vật liệu)
  percentage points
  các điểm phần trăm
  percentage test
  sự thử theo phần trăm
  percentage tilt
  độ nghiêng theo phần trăm
  tỉ lệ phần trăm

  Kinh tế

  hoa hồng
  commission percentage
  phần trăm hoa hồng
  hoa hồng mức khấu trừ
  tỉ lệ bách phân
  tỉ lệ phần trăm
  across-the-board percentage reduction
  sự giảm đồng loạt theo tỉ lệ phần trăm
  analytical percentage
  tỉ lệ phần trăm phân tích
  average irrespective of percentage
  tổn thất trên biển không kể tỉ lệ phần trăm
  composite percentage statement
  bản quyết toán tỉ lệ phần trăm tổng hợp
  percentage depletion
  phương pháp hao giảm theo tỉ lệ phần trăm
  percentage of profit
  tỉ lệ phần trăm lãi
  percentage of profit
  tỉ lệ phần trăm lợi nhuận
  percentage of wear and tear
  tỉ lệ phần trăm khấu hao
  percentage statement
  báo cáo theo tỉ lệ phần trăm
  priority percentage
  tỉ lệ phần trăm ưu tiên
  profit percentage
  tỉ lệ (phần trăm) lợi nhuận
  tỷ lệ phần trăm
  chart of percentage comparison
  đồ biểu so sánh tỷ lệ phần trăm
  dressing percentage
  tỷ lệ phần trăm thịt móc hàm
  heavy percentage
  tỷ lệ phần trăm cao
  percentage distribution
  sự tính từng khoản bằng tỷ lệ phần trăm
  percentage of profit
  tỷ lệ phần trăm lãi
  percentage of wear and tear
  tỷ lệ phần trăm khấu hao
  tỷ phần nói chung

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  whole

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X