• /pli:/

  Thông dụng

  Danh từ

  (pháp lý) lời tự bào chữa, lời tự biện hộ (của bị cáo); sự cãi, sự biện hộ (cho bị cáo)
  to submit the plea that...
  tự bào chữa (biện hộ) rằng ...
  a plea of guilty/no guilty
  biện hộ cho sự có tội/ vô tội
  Plea of guilty
  sự nhận tội
  Lời yêu cầu khẩn thiết, lời cầu xin; sự cầu xin, sự nài xin, sự yêu cầu; lời kêu gọi giúp đỡ
  a plea for mercy
  lời cầu xin khoan dung
  (sử học) việc kiện, sự tố tụng
  Nguyên cớ
  on the plea of something that..
  cớ; lấy cớ là..
  withdraw on the plea of ill health
  rút lui lấy cớ là sức khoẻ yếu

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự bào chữa của bị cáo trước tòa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X