• /´pɔligən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) hình nhiều cạnh, hình đa giác
  polygon of forces
  đa giác lực

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đa giác
  polygon of forces
  đa giác lực
  arc polygon
  đa giác cung
  circumscribed polygon
  đa giác ngoại tiếp
  concave polygon
  đa giác lõm
  convex polygon
  đa giác lồi
  equiangular polygon
  đa giác đều góc
  equivalent polygons
  các đa giác tương đương
  frequency polygon
  đa giác tần số
  funicular polygon
  (cơ học ) đa giác dây
  inscribed polygon
  đa giác nội tiếp
  mutually equiangular polygons
  các đa giác có các góc tương ứng bằng nhau
  rectilinear polygon
  đa giác thẳng
  regular polygon
  đa giác đều
  open polygon
  (hình học ) đường gấp khúc
  similar polygons
  các đa giác đồng dạng
  simple polygon
  đa giác đơn
  spherical polygon
  đa giác cầu
  strategy polygon
  (lý thuyết trò chơi ) đa giác chiếm lược
  string polygon
  đa giác dây

  Xây dựng

  hình đa giác
  đường chuyền
  polygon (al) course
  đường chuyền đa giác
  đường chuyền đa giác
  bãi đúc cấu kiện

  Điện lạnh

  hình nhiều cạnh

  Kỹ thuật chung

  đa giác
  adjacent of a polygon
  cạnh kế của một đa giác
  angle of polygon
  góc đa giác
  arc polygon
  đa giác cung
  circumscribed polygon
  đa giác ngoại tiếp
  closed force polygon
  đa giác lực khép kín
  closed polygon
  đa giác kín
  concave polygon
  đa giác lõm
  convex polygon
  đa giác lồi
  cumulative frequency polygon
  đa giác tần số tích lũy
  equiangular polygon
  đa giác đều góc
  equilibrium polygon
  đa giác cân bằng
  equilibrium polygon
  đa giác lực cân bằng
  force polygon
  đa giác lực
  force-polygon pole
  cực đa giác lực
  frequency polygon
  đa giác tần số
  funicular polygon
  đa giác dây
  funicular polygon method
  phương pháp đa giác dây
  inscribed polygon
  đa giác nội tiếp
  irregular polygon
  đa giác không đều
  losing of polygon
  sai số khép của đa giác
  opposite vertices of a polygon
  các đỉnh đối (của một đa giác)
  plane polygon
  đa giác phẳng
  pole of force polygon
  điểm cực của đa giác lực
  polygon (al) course
  đường chuyền đa giác
  polygon connection
  cách nối đa giác
  polygon connection
  đầu nối đa giác
  polygon connection
  nối đa giác
  polygon connection
  mạch nối đa giác
  polygon connection
  sự nối đa giác
  polygon mirror
  gương đa giác
  polygon network
  lưới đa giác
  polygon network
  lưới đa giác lượng
  polygon network
  mạng lưới đa giác
  polygon of accelerations
  đa giác gia tốc
  polygon of forces
  đa giác lực
  polygon of pressure
  đa giác áp lực
  polygon of velocities
  đa giác gia tốc
  polygon surface
  bề mặt đa giác
  rectilinear polygon
  đa giác thẳng
  regular polygon
  đa giác đều
  side of a polygon
  cạnh của một đa giác
  simple polygon
  đa giác đơn
  skew polygon of force
  đa giác lực không gian
  skew polygon of forces
  đa giác lực vênh
  spherical polygon
  đa giác cầu
  star-polygon conversion
  biến đổi sao-đa giác
  stone polygon
  đa giác đá
  strategy polygon
  đa giác chiến lược
  string polygon
  đa giác chuỗi
  string polygon
  đa giác dây
  theodolite polygon
  đa giác kinh vĩ
  twisted polygon
  đa giác vênh
  unclosed force polygon
  đa giác lực hở
  đường sườn
  losing of polygon
  sai số khép đường sườn
  đường truyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X