• /ri'dʌndənsi/

  Thông dụng

  Cách viết khác redundance

  Như redundance

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phần thừa

  Xây dựng

  độ siêu tĩnh
  tính dư
  tính dư thừa
  tính siêu tĩnh

  Điện lạnh

  độ dư thừa

  Điện tử & viễn thông

  sự dư thừa

  Giải thích VN: 1. Sự cung cấp thêm các linh kiện hoặc thiết bị làm việc đồng thời để đảm bảo hoạt động liên tục sau khi xảy ra sự cố.. 2. Sự cung cấp số mã lệnh nhiều hơn số lượng tối thiểu cần thiết để đảm bảo tính chính xác khi diễn dịch (giải mã) sau quá trình truyền thông tin ở các điều kiện bất lợi.

  satellite redundancy
  sự dư thừa vệ tinh
  standby redundancy
  sự dư thừa thụ động

  Điện

  sự dôi thừa

  Giải thích VN: 1. Sự cung cấp thêm các linh kiện hoặc thiết bị làm việc đồng thời để đảm bảo hoạt động liên tục sau khi xảy ra sự cố.. 2. Sự cung cấp số mã lệnh nhiều hơn số lượng tối thiểu cần thiết để đảm bảo tính chính xác khi diễn dịch (giải mã) sau quá trình truyền thông tin ở các điều kiện bất lợi.

  Kỹ thuật chung

  độ dôi
  dư thừa
  active redundancy
  dư thừa tích cực
  Code Violation Cyclical Redundancy Check (CVCRC)
  Vi phạm mã - Kiểm tra độ dư thừa vòng
  cycle redundancy
  dư thừa chu kỳ
  cyclic redundancy check
  kiểm tra dư thừa vòng
  cyclic redundancy check (CRC)
  kiểm soát dư thừa chu kỳ
  cyclic redundancy check (CRC)
  sự kiểm tra dư thừa tuần hoàn
  Cyclic Redundancy Check Character (CRCC)
  ký tự kiểm tra độ dư thừa chu kỳ
  degree of redundancy
  độ dư thừa
  information redundancy
  dư thừa thông tin
  Longitudinal Redundancy Check (LRC)
  kiểm tra độ dư thừa theo chiều dọc
  longitudinal redundancy check (LRC)
  sự kiểm tra dư thừa dọc
  LRC (longitudinalredundancy check)
  sự kiểm tra dư thừa dọc
  redundancy (ininformation theory)
  lượng dư thừa
  redundancy check
  kiểm tra dư thừa
  redundancy checking
  sự kiểm tra dư thừa
  redundancy ratio
  mức dư thừa
  redundancy reduction
  sự làm giảm dư thừa
  relative redundancy
  dư thừa tương đối
  relative redundancy (ininformation theory)
  dư thừa tương đối
  satellite redundancy
  sự dư thừa vệ tinh
  Simple Server Redundancy Protocol (Cisco) (SSRP)
  Giao thức dư thừa server đơn giản [Cisco]- Tính năng dự phòng cho phép chịu được sự cố khi sử dụng giao thức và cơ chế LANE
  standby redundancy
  sự dư thừa thụ động
  Vertical Redundancy Check (VRC)
  kiểm tra dư thừa dọc
  nhân đôi
  phần dư
  phần dư thừa
  sự dôi
  sự thừa

  Kinh tế

  cho thôi việc
  redundancy payment
  trợ cấp cho thôi việc
  sự cho thôi việc
  sự giảm bớt số nhân viên
  sự sa thải
  sự thải hồi
  sự thặng dư (số nhân công)
  tình trạng dư thừa sức lao động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X