• /ri'dʌndənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thừa, dư
  redundant population in the cities
  số dân thừa ở các thành phố
  Không cần thiết, rườm rà ( (văn học), (nghệ thuật))
  Không cần đến, bị sa thải (về công nhân (công nghiệp))

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) quá mức, không tĩnh định, siêu tĩnh

  Toán & tin

  dôi, thừa, dư

  Xây dựng

  liên kết thừa
  redundant constraint
  mối liên kết thừa (thêm)
  thừa, dư

  Giải thích EN: Excessive or unnecessary; specific uses include:describing a member that is not necessary to support the load of the structure.

  Giải thích VN: Sự quá mức và không cần thiết; thường được sử dụng để mô tả một bộ phận thừa trong một cấu trúc chịu tải trọng.

  Kỹ thuật chung

  dài dòng
  dôi
  dư thừa
  fully redundant
  hoàn toàn dư thừa
  fully redundant system
  hệ thống hoàn toàn dư thừa
  redundant bit
  bit dư (thừa)
  redundant bit
  bit dư thừa
  redundant character
  ký tự dư thừa
  redundant code
  mã dư thừa
  redundant code word
  từ mã hiệu dư thừa
  redundant coding
  sự mã hóa dư thừa
  redundant configuration
  cấu hình dư thừa
  redundant digitals
  chữ số dư thừa
  redundant level
  mức dư thừa
  redundant number
  số dư thừa
  redundant routing
  chọn đường dư thừa
  redundant routing
  định tuyến dư thừa
  to make redundant
  làm dư thừa
  siêu tĩnh
  high redundant
  có bậc siêu tĩnh cao
  redundant frame
  kết cấu siêu tĩnh
  redundant frame
  khung siêu tĩnh
  redundant member
  cấu kiện siêu tĩnh
  redundant structure
  kết cấu siêu tĩnh
  rườm rà
  thừa
  fully redundant
  hoàn toàn dư thừa
  fully redundant
  hoàn toàn thừa
  fully redundant system
  hệ thống hoàn toàn dư thừa
  method of redundant reactions
  phương pháp liên kết thừa
  method of the substitute redundant members
  phương pháp thay thế liên kết thừa
  redundant bar
  thanh thừa
  redundant bit
  bit dư (thừa)
  redundant bit
  bit dư thừa
  redundant character
  kí tự thừa
  redundant character
  ký tự dư thừa
  redundant code
  mã dư thừa
  redundant code
  mã thừa
  redundant code word
  từ mã hiệu dư thừa
  redundant coding
  sự mã hóa dư thừa
  redundant configuration
  cấu hình dư thừa
  redundant constraint
  liên kết thừa
  redundant constraint
  hệ giằng thừa (thêm)
  redundant constraint
  mối liên kết thừa (thêm)
  redundant digitals
  chữ số dư thừa
  redundant equation
  phương trình thừa nghiệm
  redundant information
  thông tin thừa
  redundant level
  mức dư thừa
  redundant member
  cấu kiện thừa
  redundant member
  thanh thừa
  redundant number
  số dư thừa
  redundant routing
  chọn đường dư thừa
  redundant routing
  định tuyến dư thừa
  redundant structure
  gối tựa thừa
  redundant support
  gối tựa thừa
  to make redundant
  làm dư thừa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X