• /ri´dʒiditi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất cứng; sự cứng nhắc, sự không linh động, sự không mềm dẻo
  Sự cứng rắn, sự khắc khe, sự nghiêm khắc

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính cứng
  flex?al rigidity
  độ cứng khi uốn
  torsional rigidity
  độ cứng khi xoắn


  Điện lạnh

  tính rắn

  Kỹ thuật chung

  độ bền
  độ bền vững
  độ cứng

  Giải thích VN: Khi trọng lượng hoặc lực tác động vào phần cấu trúc của các bộ phận khác nhau, các đối tượng đó có thể bị biến dạng (cong hoặc xoắn).

  compression rigidity or tension rigidity
  độ cứng chịu nén hoặc chịu kéo
  condition of rigidity
  điều kiện độ cứng
  cylindrical rigidity of plate
  độ cứng hình trụ của tấm
  dynamic rigidity
  độ cứng động lực
  elastoplastic rigidity
  độ cứng đàn hồi dẻo
  finite rigidity
  độ cứng hữu hạn
  flexural rigidity
  độ cứng chịu uốn
  flexural rigidity
  độ cứng chống uốn
  flexural rigidity
  độ cứng khi uốn
  flexural rigidity
  độ cứng uốn
  lateral rigidity
  độ cứng bên
  lateral rigidity
  độ cứng trên phương ngang
  lateral rigidity of the bridge
  độ cứng ngang của cầu
  longitudinal rigidity
  độ cứng trong phương dọc
  magnetic rigidity
  độ cứng từ
  matrix of rigidity
  ma trận độ cứng
  modulus of rigidity
  môđun độ cứng
  residual rigidity
  độ cứng dư
  rigidity condition
  điều kiện độ cứng
  rigidity index
  chỉ số độ cứng
  rigidity matrix
  ma trận độ cứng
  rigidity modulus
  môđun độ cứng
  rigidity of structure
  độ cứng kết cấu
  rigidity of the frame
  độ cứng vững của khung
  rigidity of the section of track
  độ cứng mặt cắt ngang đường
  shear rigidity
  độ cứng chống cắt
  shear rigidity
  độ cứng trượt
  structural rigidity
  độ cứng kết cấu
  torsional rigidity
  độ cứng chống xoắn
  torsional rigidity
  độ cứng khi xoắn
  torsional rigidity
  độ cứng xoắn
  transverse rigidity
  độ cứng ngang
  transverse rigidity
  độ cứng trên phương ngang
  twisting rigidity
  độ cứng chống xoắn
  độ cứng vững
  rigidity of the frame
  độ cứng vững của khung
  độ rắn
  độ ổn định
  tính cứng

  Kinh tế

  độ cứng đờ
  sự cứng đờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X