• /wi:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) wk tuần, tuần lễ (thời gian bảy ngày)
  what day of the week is it?
  hôm nay là ngày thứ mấy trong tuần?
  Tuần (sáu ngày trừ chủ nhật)
  during the week, the road is very busy but there is very little traffic on Sundays
  trong tuần, đường rất nhộn nhịp nhưng ngày chủ nhật thì rất ít xe cộ qua lại
  Tuần năm ngày (trừ chủ nhật và thứ bảy)
  they never have time to go to the cinema during the week
  trong tuần, họ không bao giờ có thì giờ đi xem chiếu bóng
  Thời gian làm việc trong một tuần
  a 35-hour week
  tuần làm việc 35 giờ
  a week last Mondays, yesterday...
  bảy ngày trước thứ hai vừa qua, trước hôm nay..
  week in, week out
  tất cả các tuần, không trừ tuần nào
  week after week
  (thông tục) hết tuần này đến tuần khác

  Hình thái từ

  • số nhiều : weeks

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tuần

  Kinh tế

  tuần
  Business Week
  Tuần báo Kinh doanh (Mỹ)
  current week
  trong tuần
  current week
  tuần này
  early week specials
  hàng sụt giá trong những ngày đầu tuần
  forty-hour week
  tuần làm việc 40 giờ
  good-this-week
  có hiệu lực trong tuần này
  guarantee week
  tuần lễ bảo đảm
  guaranteed week
  tuần bảo đảm
  last week
  tuần trước tuần rồi
  normal working week
  tuần làm việc bình thường
  per week
  hàng tuần
  sale on all week
  bán hạ giá suốt tuần
  sale on all week [[]]!
  bán hạ giá suốt cả tuần
  shopping week
  tuần lễ thương mại
  two holidays a week system
  chế độ tuần nghỉ hai ngày
  week after next (the..)
  trong hai tuần lễ
  week-word
  việc làm trả công theo tuần
  working week
  ngày làm việc trong một tuần
  working week
  thời gian làm việc trong tuần
  working week
  tuần làm việc
  tuần lễ
  guarantee week
  tuần lễ bảo đảm
  shopping week
  tuần lễ thương mại
  week after next (the..)
  trong hai tuần lễ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  hebdomadal , weekly
  noun
  hebdomad

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X