• (đổi hướng từ Specials)
  /'speʃəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đặc biệt, riêng biệt
  word used in a special sense
  từ dùng theo nghĩa đặc biệt
  special price
  giá đặc biệt
  to appoint special agents
  cử đặc phái viên
  to receive special instructions
  nhận những chỉ thị đặc biệt
  special edition
  đợt phát hành đặc biệt
  Riêng, dành riêng
  a special occasion
  một trường hợp đặc biệt
  a special train
  một chuyến tàu dành riêng (cho hàng dễ bể..)
  Đặc biệt, cá biệt về số lượng (mức độ, phẩm chất..)
  take special care of it
  hãy chăm sóc đặc biệt cái đó

  Danh từ

  Sự kiện đặc biệt
  an all night television special on the election
  một buổi truyền hình đặc biệt suốt tối về cuộc bầu cử
  Cảnh sát đặc biệt
  Chuyến xe lửa đặc biệt
  Cuộc thi đặc biệt
  Số báo phát hành đặc biệt
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) giá đặc biệt (để quảng cáo, khuyến mãi..)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đặc biệt

  Xây dựng

  Rủi ro đặc biệt

  Cơ - Điện tử

  (adj) đặc biệt, chuyên dùng

  Kỹ thuật chung

  đặc biệt
  block special file
  tập tin đặc biệt của khối
  Central Office Located Special Services Access System (GDC) (COLOSSAS)
  hệ thống truy nhập đa dịch vụ đặc biệt đặt tại tổng đài trung tâm
  character special file
  tệp ký tự đặc biệt
  Circuit Installation and Maintenance Assistance Package/ Special Service Center (CIMAP/SCC)
  hỗ trợ lắp đặt và bảo dưỡng mạch trọn gói/trung tâm dịch vụ đặc biệt
  freight special category
  hàng hóa loại đặc biệt
  funds for special purposes
  vốn cho những yêu cầu đặc biệt
  International Special Committee on Radio Interface (ISCRI)
  ủy ban đặc biệt quốc tế về giao diện vô tuyến
  non-special group
  nhóm không đặc biệt
  paste special
  dán đặc biệt
  paste special
  phết dán đặc biệt
  People with Special Needs (PSN)
  người có các nhu cầu đặc biệt
  Peripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCISIG)
  nhóm cộng đồng quyền lợi đặc biệt về liên kết các thành phần ngoại vi
  Risks, Special
  rủi ro đặc biệt
  SEG (specialeffects generator)
  bộ tạo các hiệu ứng đặc biệt
  select special
  lựa đặc biệt
  Send Special -Information Tone Signal (SST)
  gửi âm báo thông tin đặc biệt
  special account
  quỹ đặc biệt
  special actions
  tác động đặc biệt
  special authority
  quyền đặc biệt
  special body
  khung xe đặc biệt
  special case
  trường hợp đặc biệt
  special character
  kí tự đặc biệt
  special character
  ký tự đặc biệt
  special characters
  các ký tự đặc biệt
  special characters
  ký tự đặc biệt
  special code
  mã đặc biệt
  Special Common Carrier (SCC)
  Hãng điện thoại công cộng đặc biệt - Tên gọi cũ của IXC (Công ty liên tổng đài) không phải của AT & T
  special conditions
  các điều kiện đặc biệt
  special congruence
  đoàn đặc biệt
  special customer
  khách hàng đặc biệt
  special delivery
  phân phối đặc biệt
  special drawing right
  quyền bảo vệ đặc biệt
  special drawing rights
  quyền rút tiền đặc biệt
  special edition
  sự biên tập đặc biệt
  special education unit
  trường giáo dục đặc biệt
  special effects
  kỹ xảo đặc biệt
  special effects
  hiệu ứng đặc biệt
  special effects bus
  đường chính kỹ xảo đặc biệt
  special effects generator
  máy tạo kỹ xảo đặc biệt
  special effects generator (SEG)
  bộ tạo các hiệu ứng đặc biệt
  special effects generator (SEG)
  chương trình tạo hiệu ứng đặc biệt
  special equipment
  thiết bị đặc biệt
  special facilities
  khả năng đặc biệt
  special feature
  tính chất đặc biệt
  special field
  trường đặc biệt
  special file
  tập tin đặc biệt
  special form
  ván khuôn đặc biệt
  special function
  hàm đặc biệt
  Special Fund for Technical Cooperation
  quỹ đặc biệt hợp tác kỹ thuật
  special group
  nhóm đặc biệt
  Special Group on Functional standardization (SGFS)
  nhóm nghiên cứu đặc biệt về tiêu chuẩn hóa chức năng
  Special Group on international standardized profiles (SGISP)
  Nhóm đặc biệt về các Profile tiêu chuẩn hóa quốc tế
  special hazards insurance
  bảo hiểm rủi ro đặc biệt
  special hospital
  bệnh viện đặc biệt
  special industrial building
  nhà công nghiệp đặc biệt
  special integral
  tích phân đặc biệt
  Special interest group (SIG)
  nhóm lợi ích đặc biệt
  special interest group-SIG
  nhóm quan tâm đặc biệt (SIG)
  Special investigation test schedule (UK) (SITS)
  Lịch trắc nghiệm bằng điều tra đặc biệt (Anh)
  special issue
  số đặc biệt
  special leave
  nghỉ phép đặc biệt
  special leave without pay
  nghỉ phép đặc biệt không trả lương
  special library
  thư viện đặc biệt
  special linear complex
  mở tuyến tính đặc biệt
  special load
  tải trọng đặc biệt
  special mathematics
  toán đặc biệt
  Special Mobile Group (SMG)
  nhóm thông tin di động đặc biệt
  Special Mobile Group and the Pan-European Cellular Digital System
  Nhóm đặc biệt về di động và Hệ thống mạng tế bào số toàn châu Âu)
  special names entry
  mục nhập các tên đặc biệt
  special names entry
  mục tên đặc biệt
  special nut
  đai ốc đặc biệt (thiết bị gia công chất dẻo)
  special oil
  dầu đặc biệt
  special overtime
  giờ phụ trội đặc biệt
  special painting
  sơn đặc biệt
  special projective group
  nhóm xạ ảnh đặc biệt
  Special Purpose Register (SPR)
  bộ ghi có mục đích đặc biệt
  special refractory product
  sản phẩm chịu lửa đặc biệt
  special register
  đăng kí đặc biệt
  special register
  thanh ghi đặc biệt
  Special Risks
  rủi ro đặc biệt
  special road
  đường đặc biệt
  special rubber lining
  lớp lót cao su đặc biệt
  special school
  trường đặc biệt
  special service
  dịch vụ đặc biệt
  special service agreement
  hợp đồng dịch vụ đặc biệt
  Special Services Center (SSC)
  trung tâm dịch vụ đặc biệt
  special software
  phần mềm đặc biệt
  special support
  vì đặc biệt
  special test
  thử nghiệm đặc biệt
  special test signal
  tín hiệu thử đặc biệt
  special turnout
  ghi rẽ đặc biệt
  special types of construction
  các loại công trình đặc biệt
  special user
  người sử dụng đặc biệt
  special variable
  biến đặc biệt
  special work
  công tác đặc biệt
  Special Working Group (SWG)
  nhóm công tác đặc biệt
  special world interval
  khoảng thể giới đặc biệt
  special-character word
  từ kí tự đặc biệt
  special-names
  tên đặc biệt
  special-purpose
  công cụ đặc biệt
  Very special quality (VSQ)
  chất lượng đặc biệt (VSQ)
  riêng
  roof intended (forspecial practical purposes)
  mái sử dụng được (vào mục đích riêng)
  Special Assistance for Project Formation (SAPF)
  hỗ trợ giành riêng cho việc thiết lập dự án
  Special Assistance for Project Implementation (SAPI)
  hỗ trợ giành riêng cho việc thực hiện dự án
  special effect generator
  bộ sinh hiệu ứng riêng
  special function unit
  đơn vị hàm riêng
  special note
  ghi chú riêng
  special process
  phương pháp riêng

  Kinh tế

  đặc biệt
  agent special fare notice (ARC-129)
  thông báo đặc biệt về giá cước của đại lý
  goods exported under special licence
  hàng xuất khẩu theo giấy phép đặc biệt
  holdings on special drawing rights
  số nắm giữ quyền rút tiền đặc biệt
  reserve for special purpose
  quỹ đặc biệt
  sale at special price
  bán giá đặc biệt
  saturday night special
  đặc biệt tối ngày thứ bảy
  special account
  tài khoản đặc biệt
  special arbitrage account
  tài khoản acít đặc biêt
  special assessment
  sự tính thuế đặc biệt
  special assets
  tài sản đặc biệt
  special assistance
  viện trợ đặc biệt
  special bargain day
  ngày bán rẻ đặc biệt
  special basement
  sự tính thuế đặc biệt, mức định giá thuế đặc biệt
  special bid
  chào giá mua đặc biệt
  special bond account
  tài khoản trái phiếu đặc biệt
  special bonus
  tiền thường đặc biệt
  special bonus
  tiền thưởng đặc biệt
  special budget
  ngân sách đặc biệt
  special buyer
  người môi giới chiết khấu đặc biệt
  special buyer
  người mua đặc biệt
  special cargo
  hàng chở đặc biệt
  special cash account
  tài khoản tiền mặt đặc biệt
  special charges
  chi phí đặc biệt
  special clause
  điều khoản đặc biệt
  special clearance
  sự thanh lý bù trừ phiếu khoán đặc biệt
  special clearing
  thanh toán đặc biệt
  special column journal
  điều khoản đặc biệt
  special column journal
  sổ nhật ký có cột đặc biệt
  Special Commissioners of Income Tax
  ủy ban Đặc biệt Thuế thu nhập
  special consumption tax
  thuế tiêu thụ đặc biệt
  special container
  công-ten-nơ loại đặc biệt
  special credit fund
  quỹ tín dụng đặc biệt
  special crossing
  gạch chéo đặc biệt
  special crossing (ofa cheque)
  sự gạch chéo đặc biệt (tấm chi phiếu)
  special current account
  tài khoản vãng lai đặc biệt
  special damages
  sự bồi thường đặc biệt
  special damages
  tiền bồi dưỡng (thiệt hại) đặc biệt
  special damages
  tiền bồi thường (thiệt hại) đặc biệt
  special damages
  tiền bồi thường đặc biệt
  special delivery
  chuyển phát đặc biệt
  special deposits
  tiền ký gửi đặc biệt
  special development areas
  những khu vực cần phát triển đặc biệt
  special direct expenses
  chi phí gián tiếp đặc biệt
  special discount
  chiết khấu đặc biệt
  special discount sale
  bán giảm giá đặc biệt
  special dividend
  cổ tức đặc biệt
  special drawing rights
  quyền vay đặc biệt
  special drawing rights
  quyền vay đặc biệt (của tổ chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế)
  special drawing rights
  quyền (rút) tiền đặc biệt
  special drawing rights
  quyền rút tiền đặc biệt
  special fund
  quỹ đặc biệt
  special grade
  hạng đặc biệt
  special imports
  nhập khẩu đặc biệt
  special income tax
  thuế thu nhập đặc biệt
  special interest account
  tài khoản lãi đặc biệt
  special issue
  số đặc biệt (tạp chí)
  special issues
  phát hành đặc biệt (công trái)
  special issues
  phát hành đặc biệt công trái
  special journal
  sổ nhật ký loại đặc biệt
  special journal
  sổ nhật ký thu chi đặc biệt
  special leave
  phép nghỉ đặc biệt
  special leave with full pay
  phép nghỉ đặc biệt được hưởng lương đầy đủ
  special leave with partial pay
  phép nghỉ đặc biệt chỉ hướng một phần lương
  special leave without pay
  phép nghỉ đặc biệt không trả lương
  special license
  giấy phép đặc biệt
  special lien
  quyền lưu giữ đặc biệt (vật thế nợ)
  special lien
  quyền lưu trữ đặc biệt (vật thế nợ)
  special loss
  tổn thất đặc biệt
  special manager
  người quản lý đặc biệt
  special method of computing
  phương pháp tính khấu hao đặc biệt
  special miscellaneous account
  tài khoản hỗn hợp đặc biệt
  special mission assignment
  sự bổ nhiệm đặc biệt vào phái đoàn
  special monopoly
  độc quyền đặc biệt (có thêm đặc quyền)
  special negotiable instrument
  chứng từ lưu thông đặc biệt
  special non-pensionable post allowance
  trợ cấp chức vụ đặc biệt không tính hưu bổng
  special offer
  giá chào đặc biệt (giá chào giảm giá để bán được hàng)
  special offering
  sự chào giá đặc biệt (chứng khoán)
  special order
  đơn đặt hàng đặc biệt
  special partner
  hội viên đặc biệt
  special permission
  sự cho phép đặc biệt
  special permit
  giấy cho phép đặc biệt
  special position
  vị trí đặc biệt (trên mạng quảng cáo)
  special position
  vị trí đặc biệt (trên trang quảng cáo)
  special post allowance
  trợ cấp chức vụ đặc biệt
  special power
  sự uy quyền đặc biệt
  special power
  sự ủy quyền đặc biệt
  special preference
  sự ưu đãi đặc biệt
  special price
  giá đặc biệt
  special privilege
  quyền đặc ưu đặc biệt
  special procurement
  đặt hàng đặc biệt
  special procurement
  thu mua đặc biệt
  special purpose auditor's report
  báo cáo có mục đích đặc biệt của kiểm toán viên
  special purpose financial statement
  báo cáo tài chính vì mục đích đặc biệt
  special quota
  hạn ngạch đặc biệt
  special rate
  bảng giá đặc biệt
  special rate
  biểu thuế, thuế suất đặc biệt
  special rate
  giá chuyên chở đặc biệt
  special reserve
  dự trữ đặc biệt
  special reserve account
  tài khoản dự trữ đặc biệt
  special reserve fund
  quỹ dự trữ đặc biệt
  special resolution
  nghị quyết đặc biệt
  special resolution
  nghị quyết đặc biệt (của công ty)
  special revenue agreement
  thỏa ước phục vụ đặc biệt
  special revenue fund
  quỹ thu nhập đặc biệt
  special sale
  đặc biệt (với giá rẻ cho đối tượng đặc biệt)
  special service agreement
  thỏa ước phục vụ đặc biệt
  special settlement
  sự quyết toán đặc biệt
  special situation
  hoàn cảnh đặc biệt
  special situation
  tình hình đặc biệt
  special stocks
  hàng trữ đặc biệt
  special stowage
  sự xếp hàng đặc biệt (đối với loại hàng nguy hiểm)
  special stowage
  sự xếp hàng hóa đặc biệt (đối với loại hàng nguy hiểm)
  special summer sale
  đại hạ giá đặc biệt đối với mùa hè
  special survey
  giám định đặc biệt (tàu biển)
  special tariff concession
  sự giảm thuế quan đặc biệt
  special tax
  thuế (doanh nghiệp) đặc biệt
  special tax reduction
  sự giảm thuế đặc biệt
  special taxation measures
  các biện pháp giảm miễn thuế đặc biệt
  special unit of account
  đơn vị ghi sổ đặc biệt
  supplementary special deposits
  tồn khoản đặc biệt bổ sung
  Tax Exempt Special Saving Account
  tài khoản tiết kiệm đặc biệt miễn thu
  Tax exempt special savings account
  Trương mục tiết kiệm đặc biệt miễn thuế (Anh)
  đặc biệt, đặc cấp
  đặc cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X