• Tính từ

  Thấp, hạ
  Une maison basse
  nhà thấp
  Bas prix
  giá hạ
  Marée basse
  thủy triều xuống
  Cúi xuống
  La tête basse
  đầu cúi xuống
  Thấp hèn, hèn; tầm thường
  Âme basse
  tâm hồn thấp hèn
  Style bas
  lời văn tầm thường
  Phản nghĩa Haut; élevé. Levé, relevé. Aigu. Fort. Considérable. Noble, sublime

  Đồng âm Bah, bât

  Au bas mot rẻ nhất là, hạ giá nhất là
  avoir la vue basse
  nhìn thiển cận, không nhìn xa trông rộng
  avoir l'oreille basse avoir la tête basse
  xấu hổ, ngượng
  bas âge
  ít tuổi
  ce bas monde
  hạ giới, thế gian này
  Chambre basse chambre
  chambre
  faire main basse sur
  chiếm lấy, chộp lấy
  messe basse
  buổi lễ không hát

  Phó từ

  Thấp, nhỏ
  Arbre coupé bas
  cây chặt thấp
  Parler bas
  nói nhỏ
  Voler bas
  bay thấp
  à bas!
  đả đảo
  en bas
  ở dưới
  en bas de
  ở dưới (của)
  le malade est bien bas
  người ốm sắp chết
  mettre bas
  đẻ (loài vật)
  mettre bas les armes
  hạ vũ khí
  par en bas
  ở dưới, ở mé dưới
  plus bas
  ở đoạn sau
  tomber bien bas
  trụy lạc quá

  Danh từ giống đực

  Phía dưới, chân, cuối
  Le bas de la colline
  chân đồi
  Au bas de la lettre
  cuối thư
  au bas de
  ở cuối
  des hauts et des bas
  những nỗi thăng trầm
  le bas de l'eau
  (hàng hải) triều xuống

  Danh từ giống đực

  Đất dài
  bas de laine
  tiền tiết kiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X