• Danh từ giống đực

  Thế giới
  Conception du monde
  quan niệm về thế giới
  Thiên hạ
  Se moquer du monde
  coi thường thiên hạ
  Nhiều người
  Il vient du monde
  có nhiều người đến
  Giới
  Le monde ouvrier
  giới công nhân
  (tôn giáo) thế gian trần tục
  Người nhà, bà con, người làm
  Congédier tout son monde
  thải hồi hết thảy người làm
  ainsi va le monde
  đời là thế
  au bout du monde bout
  bout
  avoir du monde chez soi
  nhà có nhiều khách
  ce bas monde bas
  bas
  c'est le monde renversé
  thực là thế giới đảo điên, thực là ngược đời
  courir du monde
  chu du thiên hạ
  de par le monde
  trên khắp thế giới
  depuis que le monde est monde
  từ khi tạo thiên lập địa đến giờ
  être au monde
  sống ở trên đời
  être vieux comme le monde
  cổ lỗ lắm rồi
  fin du monde
  tận thế
  homme du monde
  con người lịch thiệp
  l'autre monde
  thế giới bên kia
  le beau monde
  giới ăn chơi đàng điếm
  le grand monde
  giới thượng lưu
  le meilleur homme du monde
  người tốt nhất đời
  le monde extérieur
  ngoại giới
  mettre au monde mettre
  mettre
  n'être plus au monde
  đã chết, đã mất
  on ne peut contenter tout le monde et son père
  không thể làm vui lòng cả mọi người
  pas le moins du monde
  không một tý nào
  pauvre monde
  những người đáng thương
  pour rien au monde
  không đời nào
  pour tout l'or du monde
  các vàng cũng không
  quitter le monde
  từ trần
  se faire un monde de
  quan trọng hóa
  se retirer du monde
  đi ẩn, sống ẩn dật
  tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes
  lạc quan đối với mọi sự
  tout le monde
  mọi người
  venir au monde
  ra đời, sinh ra
  Tính từ
  Animaux mondes
  ) (tôn giáo) động vật tinh khiết (có thể ăn thịt hoặc giết để cúng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X