• Giới từ

  Ngoài, ngoại
  Hors barrière
  ngoài hàng rào
  Hors classe
  ngoại hạng
  (từ cũ, nghĩa cũ) trừ
  Ils y sont tous allés hors deux ou trois
  họ đều đi đến đấy cả, trừ hai ba người
  hors d'affaire
  khỏi lôi thôi
  hors d'atteinte atteinte
  atteinte
  hors de
  ở ngoài; ở ngoài vòng
  hors de cause
  được miễn tố; không liên quan gì
  hors de combat combat
  combat
  hors de danger
  thoát nạn
  hors de doute doute
  doute
  hors de prix
  đắt quá
  hors de saison
  quá mùa, lỗi thời
  hors de sens
  vô lý
  hors de soi
  rợn người, điên người (sướng...)
  hors d'haleine
  hết hơi
  hors d'ici!
  bước ngay ra khỏi đây! cút!
  hors d'usage
  không dùng được nữa
  hors ligne
  siêu việt, siêu đẳng
  Talent hors ligne
  �� tài hoa siêu việt
  hors pair pair
  pair
  hors que
  (văn học) trừ ra, trừ phi
  hors rang
  (quân sự) không chiến đấu, làm việc bàn giấy (đơn vị)
  longueur hors tout
  chiều dài nhất (của tàu, của máy bay)
  mettre quelqu'un hors la loi
  đặt ai ngoài vòng pháp luật

  Phó từ

  (từ cũ, nghĩa cũ) ngoài, ở ngoài
  Aller hors
  ra ngoài
  Phản nghĩa Dans, dedans. En; compris

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X