• /¸ɔ:tə´meiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tự động hoá; kỹ thuật tự động

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự tự động; tự động học; kỹ thuật tự động

  Cơ khí & công trình

  sự tự động hóa

  Điện

  sự tự động (hóa)

  Kỹ thuật chung

  kĩ thuật tự động

  Giải thích EN: 1. the use of mechanical, electronic, or computerized systems to replace or augment human labor.the use of mechanical, electronic, or computerized systems to replace or augment human labor.2. an industrial process in which machines operate automatically with minimal human involvement.an industrial process in which machines operate automatically with minimal human involvement.

  Giải thích VN: 1.Việc sử dụng các cơ cấu cơ học, điện tử hay máy tính để thay thế hoặc trợ giúp lao động của con người. 2. công đọan trong sản xuất công nghiệp trong đó máy móc vận hành tự động, can thiệp của con người là rất nhỏ.

  soft automation
  kĩ thuật tự động hóa mềm
  kỹ thuật tự động
  automation (vs)
  kỹ thuật tự động hóa
  sự tự động
  automation (vs)
  sự tự động hóa
  OA (officeautomation)
  sự tự động hóa văn phòng
  soft automation
  sự tự động hóa mềm
  tự động
  automation (vs)
  kỹ thuật tự động hóa
  automation (vs)
  sự tự động hóa
  automation level
  mức độ tự động hóa
  automation line
  tuyến tự động
  automation of electric power system
  thiết bị tự động của hệ thống điện
  automation source data
  dữ liệu nguồn tự động hóa
  building automation
  tự động hóa xây dựng
  Building Automation and Control NETwork (BACNET)
  mạng điều khiển và tự động hóa xây lắp
  data and automation (datamation)
  dữ liệu và tự động hóa
  datamation (dataand automation)
  dữ liệu và tự động hóa
  degree of automation
  cấp tự động
  Design Automation Standards Subcommittee (DASS)
  tiểu ban tiêu chuẩn tự động hóa thiết kế
  Distribution Automation (System) (DA(S))
  tự động hóa phân bố (hệ thống)
  Electronic Design Automation (EDA)
  tự động hóa thiết kế điện tử
  factory automation
  tự động hóa xí nghiệp
  home automation
  tự động hóa ở nhà
  home automation (HA)
  tự động hóa trong nhà
  International Conference on Robotics and Automation (ICRA)
  Hội nghị quốc tế về Kỹ thuật người máy (Robotics) và Tự động hóa
  laboratory automation (LA)
  tự động hóa phòng thí nghiệm
  Local Area Network Automation Option (LANAO)
  Tùy chọn tự động hóa LAN
  machine control automation system
  hệ thống tự động điều khiển máy
  Management Information DataBase Automation System (MIDAS)
  hệ thống tự động hóa của cơ sở dữ liệu thông tin quản lý
  manufacturing automation
  tự động hóa sản xuất
  Manufacturing Automation Protocol (MAP)
  giao thức tự động chế tạo
  Manufacturing Automation Protocol (MAP)
  giao thức tự động hóa sản xuất
  MAP (ManufacturingAutomation Protocol)
  giao thức tự động hóa sản xuất
  OA (officeautomation)
  sự tự động hóa văn phòng
  Office Automation (OA)
  tự động hóa văn phòng
  process automation
  tự động hóa quá trình
  Remote Automation Objects (RAO)
  các đối tượng tự động đầu xa
  Sales Force Automation (SFA)
  tự động hóa lực lượng bán hàng
  soft automation
  kĩ thuật tự động hóa mềm
  soft automation
  sự tự động hóa mềm
  Source Data Automation (SDA)
  tự động hóa dữ liệu nguồn

  Kinh tế

  sự tự động hóa
  office automation
  sự tự động hóa (nghiệp vụ) văn phòng

  Địa chất

  sự tự động hóa

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X