• /´dai¸poul/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) lưỡng cực
  (rađiô) song cực

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lưỡng cực
  electric dipole
  lưỡng cực điện
  magnetric dipole
  lưỡng cực từ
  oscillating dipole
  lưỡng cực dao động

  Kỹ thuật chung

  ngẫu cực
  active dipole
  ngẫu cực tích cực
  broad band dipole
  ngẫu cực băng rộng
  complementary dipole
  ngẫu cực bù
  dipole antenna
  ăng ten ngẫu cực
  dipole layer
  lớp ngẫu cực
  double dipole
  ngẫu cực kép
  electric dipole
  ngẫu cực điện
  elementary dipole
  ngẫu cực nguyên tố
  half-wave dipole
  ăng ten ngẫu cực
  hollow dipole
  ngẫu cực rỗng
  horizontal dipole
  ngẫu cực ngang
  magnetic dipole
  ngẫu cực từ
  reflector dipole
  ngẫu cực phản xạ
  slot dipole
  ngẫu cực khe
  wave dipole
  ngẫu cực sóng
  lưỡng cực
  active dipole
  lưỡng cực hoạt động
  active dipole
  lưỡng cực tích cực
  dipole aerial
  ăng ten lưỡng cực
  dipole antenna
  lưỡng cực nửa sóng
  dipole antenna
  ăng ten lưỡng cực
  dipole layer
  lớp lưỡng cực
  dipole moment
  mômen lưỡng cực
  dipole moment
  mômen lưỡng cực điện
  dipole moment
  mômen lưỡng cực từ
  dipole polarization
  phân cực lưỡng cực
  dipole radiation
  bức xạ lưỡng cực
  dipole relaxation
  hồi phục lưỡng cực
  dipole relaxation
  tích thoát lưỡng cực
  dipole sound source
  nguồn âm lưỡng cực
  dipole susceptibility
  độ cảm lưỡng cực
  dipole-dipole force
  lực lưỡng cực-lưỡng cực
  drooping dipole
  lưỡng cực chếch
  electric dipole
  lưỡng cực điện
  electric dipole moment
  mômen lưỡng cực điện
  folded dipole
  lưỡng cực gấp
  folded dipole
  lưỡng cực gấp được
  folded dipole
  lưỡng cực uốn cong
  folded dipole
  ăng ten lưỡng cực gấp
  folded-dipole antenna
  lưỡng cực gấp
  folded-dipole antenna
  ăng ten lưỡng cực gấp
  folded-dipole antenna
  ănng ten lưỡng cực xếp
  giant electric dipole resonance
  cộng hưởng lưỡng cực điện khổng lồ
  half-wave dipole
  lưỡng cực nửa sóng
  half-wave dipole
  ăng ten lưỡng cực
  half-wave dipole aerial
  ăng ten lưỡng cực nửa sóng
  half-wave dipole antenna
  ăng ten lưỡng cực nửa sóng
  Hertzian dipole
  lưỡng cực Hertz
  induced dipole
  lưỡng cực cảm ứng
  instantaneous electric dipole moment
  mômen lưỡng cực điện tức thời
  magnetic dipole
  lưỡng cực từ
  magnetic dipole antenna
  ăng ten lưỡng cực từ
  magnetic dipole density
  mật độ lưỡng cực từ
  magnetic dipole moment
  mômen lưỡng cực
  magnetic dipole moment
  mômen lưỡng cực từ
  magnetic dipole moment
  mômen từ lưỡng cực
  magnetic dipole transition
  sự chuyển lưỡng cực từ
  molecular dipole
  lưỡng cực phân tử
  oscillating dipole
  lưỡng cực dao động
  passive dipole
  lưỡng cực thụ động
  permanent dipole
  lưỡng cực tự có
  permanent dipole
  lưỡng cực vĩnh cửu
  pole-dipole array
  mạng nối theo kiểu cực-lưỡng cực
  reference dipole
  lưỡng cực chuẩn
  sleeve dipole antenna
  ăng ten lưỡng cực có ống bọc
  stacked-dipole antenna
  ăng ten lưỡng cực xếp chồng
  trombone (foldeddipole)
  dây trời lưỡng cực uốn cong
  hai cực

  Địa chất

  lưỡng cực, ngẫu cực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X