• /´etʃiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự khắc axit; thuật khắc axit
  Bản khắc axit

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  kỹ thuật khắc
  particle track etching
  kỹ thuật khắc vết (đi của) hạt

  Điện tử & viễn thông

  sự khắc mòn

  Điện lạnh

  tẩm thực
  ion beam etching
  tẩm thực bằng chùm ion
  particle track etching
  tẩm thực vết hạt

  Kỹ thuật chung

  khắc
  acid etching
  sự khắc axit
  chemical etching
  sự hóa khắc
  clear etching
  sự khắc mòn bóng
  deep-etching bath
  bể khắc sâu
  deep-etching paste
  bột nhão khắc sâu
  electrochemical etching
  sự khắc điện hóa
  electrolytic etching
  sự khắc bằng điện phân
  etching bath
  bể khắc mòn
  etching machine
  máy khắc
  etching method
  phương pháp khắc
  etching pit
  hố khắc mòn
  etching solution
  dung dịch khắc mòn
  Focused Ion Beam Etching (FIBE)
  khắc bằng chùm iôn hội tụ
  freeze etching
  khắc mòn bằng kết đông
  freeze etching
  sự chạm khắc đông lạnh
  gas etching
  sự khắc mòn bằng khí
  intaglio etching
  sự khắc lõm
  needle etching
  khắc bằng kim
  particle track etching
  kỹ thuật khắc vết (đi của) hạt
  plasma etching
  sự khắc plasma
  reactive ion etching
  sự khắc ion phản ứng
  reactive plasma etching
  phương pháp khắc plasma phản ứng
  silicon etching technique
  kỹ thuật khắc axít trên silic
  spin etching
  sự khắc axit quay
  spin etching
  sự khắc mòn quay
  stamp etching paste
  bột nhão khắc dấu nổi
  thermal etching
  sự khắc bằng nhiệt
  zinc etching
  sự khắc bản kẽm
  ăn mòn
  sự ăn mòn
  sự khắc
  acid etching
  sự khắc axit
  clear etching
  sự khắc mòn bóng
  electrochemical etching
  sự khắc điện hóa
  electrolytic etching
  sự khắc bằng điện phân
  gas etching
  sự khắc mòn bằng khí
  intaglio etching
  sự khắc lõm
  plasma etching
  sự khắc plasma
  reactive ion etching
  sự khắc ion phản ứng
  spin etching
  sự khắc axit quay
  spin etching
  sự khắc mòn quay
  thermal etching
  sự khắc bằng nhiệt
  zinc etching
  sự khắc bản kẽm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X