• /ɪnˈdid/

  Thông dụng

  Phó từ

  Thực vậy, thực mà, quả thực, thực lại là
  I was indeed very glad to hear the news
  tôi quả thực rất vui mừng khi nghe tin ấy
  thank you very much indeed
  thực rất cảm ơn ông
  he is indeed a clever man
  anh ta quả thực là một người thông minh
  yes, indeed!
  có, thực mà
  no, indeed!
  không, thực mà!
  this seeming reason for sorrow is indeed one for joy
  cái có vẻ là lý do làm cho buồn thì thực lại là một lý do làm cho vui
  Thực vậy ư, thế à, vậy à, thế
  he spoke to me about you - Oh, indeed
  ông ta nói với tôi về anh ồ, thực vậy ư!
  who is this Mr. Smith? - who is he indeed?
  ông Xmít này là ai đây? ừ, ông ấy là ai thế?

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thực vậy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X