• /´laikiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ưa thích, sự mến
  to have a liking for
  yêu mến, thích
  to take a liking to (for)
  bắt đầu mến, bắt đầu thích
  this is not my liking
  cái này không hợp với ý thích của tôi
  to do sth to the liking of one's parents
  làm điều gì cho cha mẹ vui lòng


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X