• /mə´tjuə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chín, thuần thục, trưởng thành
  mature years
  tuổi trưởng thành, tuổi thành niên
  Cẩn thận, chín chắn, kỹ càng
  after mature deliberation
  sau khi đã suy xét kỹ càng; sau khi đã đắn đo suy nghĩ
  the plan is not mature yet
  kế hoạch chưa chín chắn
  (thương nghiệp) đến kỳ hạn phải thanh toán; mãn kỳ (hoá đơn)

  Ngoại động từ

  Làm cho chín, làm cho chín chắn, làm cho hoàn thiện (kế hoạch...)

  Nội động từ

  Chín; trở nên chín chắn; trưởng thành; hoàn thiện
  Mãn hạn, mãn kỳ, đến kỳ hạn phải thanh toán (hoá đơn)
  when does this bill mature?
  đến khi nào cái hoá đơn này phải thanh toán?

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) trả tiền (cho phiếu nhận tiền)

  Xây dựng

  nổi (màu)

  Kỹ thuật chung

  bê tông
  chín chắn
  chín mùi
  trưởng thành
  full mature valley
  thung lũng trưởng thành hoàn toàn
  late mature valley
  thung lũng trưởng thành muộn
  mature river
  sông trưởng thành
  mature valley
  thung lũng trưởng thành
  post-mature
  sau trưởng thành (đất)

  Kinh tế

  chín
  mature economy
  nền kinh tế chín muồi
  mature phase
  thời kỳ chín muồi
  mature society
  xã hội chín muồi
  chín muồi
  mature economy
  nền kinh tế chín muồi
  mature phase
  thời kỳ chín muồi
  mature society
  xã hội chín muồi
  chín tới
  đáo hạn
  đến hạn
  đến hạn thanh toán
  đền kỳ
  đến kỳ (thanh toán)
  phát đạt
  phát đạt (phiếu khoán) đến kỳ
  thành thục
  mature fish
  cá thành thục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X