• /mə'tjuəriti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chín; tính thuần thục, tính trưởng thành
  Tính cẩn thận, tính chín chắn, tính kỹ càng
  (thương nghiệp) kỳ hạn phải thanh toán

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự trưởng thành
  full maturity
  sự trưởng thành hoàn toàn
  incipient early maturity
  sự trưởng thành sớm
  late maturity
  sự trưởng thành muộn

  Y học

  thời kỳ trưởng thành, độ chín

  Kỹ thuật chung

  ngày trả nợ

  Kinh tế

  độ chín
  full maturity
  độ chín hoàn toàn
  germination maturity
  độ chín mọc mầm
  harvest maturity
  độ chín thu hoạch
  optimum maturity
  độ chín hoàn toàn
  store maturity
  độ chín bảo quản (hạt, mạch nha)
  hạn kỳ
  ngày đáo hạn
  acceptance maturity record
  sổ ghi ngày đáo hạn của hối phiếu nhận trả
  averaging maturity
  ngày đáo hạn bình quân
  equated maturity
  ngày đáo hạn bình quân (của các phiếu khoán)
  instrument with fixed maturity
  phiếu khoán có ngày đáo hạn chỉ định
  redemption at maturity
  hoàn trả vào ngày đáo hạn
  yield to maturity
  tiền lời (ngày) đáo hạn
  ngày đến hạn
  ngày đến hạn thanh toán
  tính chín

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X