• /ri´dempʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự mua lại, sự chuộc lại (vật cầm thế); sự trả hết, sự được trả hết (nợ)
  Sự chuộc (lỗi); sự bỏ tiền ra chuộc (một tù nhân)
  Sự thực hiện, sự giữ trọn
  the redemption of a promise
  sự thực hiện một lời hứa
  (tôn giáo) sự chuộc tội cho loài người, sự cứu thế ( Chúa)
  beyond/past/without redemption
  vô phương cứu vãn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự trả hết (nợ)

  Toán & tin

  sự chuộc; sự bồi thường; sự trả (nợ)

  Kỹ thuật chung

  sự bồi thường

  Kinh tế

  chuộc lại
  equity of redemption
  quyền chuộc lại của thế chấp
  redemption clause
  điều khoản cho chuộc lại
  redemption of a mortgage
  sự chuộc lại tài sản thế chấp
  redemption of a pledge
  sự chuộc lại tài sản thế chấp
  redemption of a pledge
  sự chuộc lại vật thế chấp
  redemption price
  giá chuộc lại
  redemption price
  giá chuộc lại (cổ phiếu)
  redemption value
  giá trị chuộc lại
  redemption yield
  suất thu nhập đến hạn chuộc lại
  reserve for bond redemption
  dự trữ để chuộc lại trái khoán
  reserve for bond redemption
  dự trữ để chuộc lại trái phiếu
  right of redemption
  quyền chuộc lại
  yield to redemption
  suất thu nhập đến hạn chuộc lại
  chuộc ra
  hoàn trả
  accelerated redemption
  sự hoàn trả trước hạn
  cash redemption
  sự hoàn trả tiền mặt
  mandatory redemption
  sự hoàn trả định kỳ
  redemption annuity
  niên kim hoàn trả
  redemption at fixed date
  hoàn trả vào ngày quy định
  redemption at market prices
  hoàn trả theo giá thị trường quy định
  redemption at maturity
  hoàn trả vào ngày đáo hạn
  redemption at par value
  hoàn trả theo mệnh giá
  redemption before due date
  sự hoàn trả trước thời hạn
  redemption by drawing
  hoàn trả bằng cách rút thăm
  redemption date
  ngày hoàn trả
  redemption fund
  quỹ hoàn trả (trái phiếu)
  redemption of a debt
  quỹ hoàn trả (trái khoán)
  redemption of bonds
  sự hoàn trả trái phiếu (của công ty)
  redemption of external loan
  hoàn trả nợ nước ngoài
  redemption price
  giá hoàn trả (trái khoán)
  redemption price
  giá hoàn trả (trái phiếu)
  redemption value
  giá trị hoàn trả
  surplus from stock redemption
  thặng dư hoàn trả cổ phiếu
  variable redemption bond
  trái phiếu hoàn trả khả biến
  sự chuộc lại
  redemption of a mortgage
  sự chuộc lại tài sản thế chấp
  redemption of a pledge
  sự chuộc lại tài sản thế chấp
  redemption of a pledge
  sự chuộc lại vật thế chấp
  sự hoàn trả
  accelerated redemption
  sự hoàn trả trước hạn
  cash redemption
  sự hoàn trả tiền mặt
  mandatory redemption
  sự hoàn trả định kỳ
  redemption before due date
  sự hoàn trả trước thời hạn
  redemption of bonds
  sự hoàn trả trái phiếu (của công ty)
  sự hoàn trả (nợ, trái phiếu)
  sự mua lại
  thu hồi
  việc trả nợ hết, mua lại, chuộc lại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X