• /maiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bùn; vũng bùn
  Bãi lầy
  to drag someone through the mire/mud
  bêu rếu ai, làm nhục ai
  to stick (find oneself) in the mire/mud
  lâm vào cảnh khó khăn, sa lầy

  Ngoại động từ

  Vấy bùn, nhận vào bùn
  Đẩy vào hoàn cảnh khó khăn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vũng bùn

  Kỹ thuật chung

  bùn
  đầm lầy

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X