• /´ri:zəniη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lý luận, lập luận, lý lẽ
  Sự tranh luận, sự cãi lý
  there is no reasoning with him
  không nói lý được với hắn ta

  Tính từ

  Có lý trí, biết suy luận

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  biện lý
  sự biện luận

  Kỹ thuật chung

  lý luận
  sự lập luận
  monotonic reasoning
  sự lập luận đơn điệu
  sự suy luận
  geometrical reasoning
  sự suy luận hình học
  mathematical reasoning
  sự suy luận toán học
  suy diễn
  backward reasoning (AI)
  suy diễn lùi
  backward reasoning (AI)
  suy diễn quay lui
  forward reasoning
  suy diễn tiến
  forward reasoning (AI)
  suy diễn tiến
  suy luận
  ART (automatedreasoning tool)
  công cụ suy luận tự động hóa
  automated reasoning tool (ART)
  công cụ suy luận tự động hóa
  geometrical reasoning
  sự suy luận hình học
  Logic Programming and Automated Reasoning (LP)
  lập trình lôgic và suy luận tự động
  mathematical reasoning
  sự suy luận toán học
  reasoning strategy
  chiến lược suy luận

  Kinh tế

  suy luận
  suy lý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X