• /rɪˈpleɪsmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thay thế, sự được thay thế; vật thay thế, người thay thế, vật được thay thế, người được thay thế
  the replacement of worn parts
  sự thay thế những bộ phận đã mòn
  replacement staff
  (thuộc ngữ) nhân viên thay thế
  Sự đặt lại chỗ cũ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự thay thế

  Kỹ thuật chung

  chuyển đổi
  hoán vị
  sự thay thế
  lamp replacement
  sự thay thế đèn
  mechanical replacement
  sự thay thế cơ
  molecular replacement
  sự thay thế phân tử
  replacement (ofstaff)
  sự thay thế (nhân viên)
  thay chỗ
  thay thế
  asset replacement value
  giá trị thay thế tài sản
  Automatic Picture Replacement (APR)
  thay thế hình ảnh tự động
  automatic signal replacement
  thay thế tín hiệu tự động
  Defective Equipment Replacement Program (DERP)
  chương trình thay thế trang thiết bị khuyết tật
  Field Replaceable/Replacement Unit (FRU)
  khối (có thể) thay thế trường
  gray component replacement
  thay thế bộ phận xám
  immediate replacement
  thay thế khẩn cấp
  lamp replacement
  sự thay thế đèn
  Local Switching Replacement Planning system (LSRP)
  hệ thống quy hoạch thay thế chuyển mạch nội hạt
  Mean Time Between Replacement/Repair (MTBR)
  thời gian trung bình giữa hai lần thay thế/sửa chữa
  mechanical replacement
  sự thay thế cơ
  molecular replacement
  sự thay thế phân tử
  National Replacement Character Set (NRCS)
  bộ ký tự thay thế quốc gia
  optimum replacement unit (ORU)
  thiết bị thay thế tối ưu
  ORU (optimumreplacement unit)
  thiết bị thay thế tối ưu
  replacement (ofstaff)
  sự thay thế (nhân viên)
  replacement algorithm
  thuật toán thay thế
  replacement assignment
  sự phân định thay thế
  replacement bit
  bit thay thế
  replacement character
  ký tự thay thế
  replacement code point
  điểm mã thay thế
  replacement cost
  chi phí thay thế
  replacement cost
  giá thành thay thế
  replacement cost
  giá trị thay thế
  replacement demand
  nhu cầu thay thế
  replacement deposit
  khoáng sàng thay thế
  replacement deposit
  trầm tích thay thế
  replacement factor
  hệ số thay thế
  replacement investment
  đầu tư thay thế
  replacement lode
  mạch thay thế
  replacement lode
  vỉa thay thế
  replacement material
  vật liệu thay thế
  replacement of soft soil
  thay thế lớp đất yếu
  replacement panel
  tấm khung để thay thế
  replacement part
  bộ phận thay thế
  replacement part
  chi tiết thay thế
  replacement part
  linh kiện thay thế
  replacement parts
  các bộ phận thay thế
  replacement study
  nghiên cứu việc thay thế
  replacement text
  văn bản thay thế
  replacement track
  rãnh thay thế
  vật thay thế

  Kinh tế

  bố trí lại
  hàng thay thế
  người thay thế
  sản phẩm thay thế
  replacement market
  thị trường sản phẩm thay thế
  sự sắp xếp lại
  sự thay thế
  cheque replacement
  sự thay thế chi phiếu
  equipment replacement
  sự thay thế thiết bị
  replacement of goods
  sự thay thế hàng hóa
  temporary replacement
  sự thay thế tạm thời
  vật thay thế

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X