• /'vektə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) vectơ (lượng vừa có độ lớn vừa có hướng; tốc độ..)
  (sinh vật học) sinh vật (nhất là côn trùng; đem truyền một bệnh hoặc sự lây nhiễm đặc biệt)
  (y học) vật chủ trung gian, vectơ

  Ngoại động từ

  Lái (máy bay) đến (một nơi nào đó)

  Toán & tin

  vectơ

  Giải thích VN: Đường thẳng có định hướng vẽ theo tỷ lệ biểu thị chiều và độ lớn của một lực hay một đại lượng.

  absolute value of a vector
  giá trị tuyệt đối của một vectơ
  ACV (addresscontrol vector)
  vectơ kiểm soát địa chỉ
  address vector table (AVT)
  bảng vectơ địa chỉ
  AVT (addressvector table)
  bảng vectơ địa chỉ
  axial vector
  vectơ trục
  basis vector
  vectơ cơ sở
  bound vector
  vectơ buộc
  character base vector
  vectơ cơ sở của ký tự
  characteristic vector
  vectơ đặc trưng
  circulation of a vector
  lưu số của một vectơ
  complement vector
  vectơ bù
  contravariant vector
  vectơ phản biến
  coplanar vector
  vectơ đồng phẳng
  correction vector
  vectơ hiệu chỉnh
  correction vector
  vectơ hiệu chính
  covariant vector
  vectơ hiệp biến
  derivative of a vector
  đạo hàm của một vectơ
  destination vector table (DVT)
  bảng vecto đích
  difference of vector
  hiệu vectơ
  distance vector protocol
  giao thức vectơ khoảng cách
  divergence of a vector function
  tính phân kỳ của một hàm vectơ
  domain vector
  vectơ mô tả mảng
  dominant vector
  vectơ trội
  dual vector space
  không gian vectơ đối ngẫu
  DVT (destinationvector table)
  bảng vectơ đích
  EIRV (errorinterrupt request vector)
  vectơ yêu cầu ngắt lỗi
  entry point vector (EPV) vector
  vectơ điểm nhập
  EPV (entrypoint vector)
  vectơ điểm nhập
  error interrupt request vector (EIRV)
  vectơ yêu cầu ngắt lỗi
  floating-point status vector (FSV)
  vectơ trạng thái điểm di động
  FSV (floating-point status vector)
  vectơ trạng thái dấu chấm động
  I/O interrupt request vector (IOIRV)
  vectơ yêu cầu ngắt nhập/xuất
  I/O interrupt request vector (IOIRV)
  vectơ yêu cầu vào/ra
  incremental vector
  vectơ tăng
  initialization vector (IV)
  vectơ khởi đầu
  interrupt vector
  vectơ ngắt
  interrupt vector table
  bảng vectơ ngắt
  IOIRV (input/output interrupt request vector)
  vectơ yêu cầu ngắt nhập/xuất
  IOIRV (input/output interrupt request vector)
  vectơ yêu cầu ngắt vào/ ra
  irrotational vector
  vectơ vô rota
  IV (initializationvector)
  vectơ khởi đầu
  localized vector
  vectơ buộc
  magnitude of a vector
  chiều dài của vectơ
  magnitude of a vector
  môđun của vectơ
  mean curvature vector
  vectơ độ cong trung bình
  NMVT (networkmanagement vector transport)
  sự truyền vectơ quản lý mạng
  non-coplanar vector
  vectơ không đồng phẳng
  non-vanishing vector
  vectơ khác không
  norm of a vector
  chuẩn của một vectơ
  norm of vector
  chuẩn của một vectơ
  normal curvature vector
  vectơ độ cong pháp tuyến
  normal vector
  vectơ thường
  null vector
  vectơ không
  orthonormal vector system
  hệ vectơ trực chuẩn
  PAV (programactivation vector)
  vectơ kích hoạt chương trình
  PIRV (programmedinterrupt request vector)
  vectơ yêu cầu ngắt được lập trình
  polar vector
  vectơ cực
  polarization vector
  vectơ cực phân cực
  price vector
  vectơ giá
  probability vector
  vectơ xác suất
  program activation vector (PAV)
  vectơ khởi động chương trình
  program activation vector (PAV)
  vectơ kích hoạt chương trình
  program status vector (PSV)
  vectơ trạng thái chương trình
  programmed interrupt request vector (PIRV)
  vectơ yêu cầu ngắt được lập trình
  PSV (programstatus vector)
  vectơ trạng thái chương trình
  radius vector
  vectơ bán kính
  real vector space
  không gian vectơ thực
  relative vector
  vectơ tương đối
  route selection control vector (RSCV)
  vectơ điều khiển chọn đường truyền
  row vector
  vectơ hàng
  RSCV (routeselection control vector)
  vectơ điều khiển chọn đường truyền
  sense of a vector
  chiều của một vectơ
  solenoidal vector field
  trường vectơ solenoit
  solenoidal vector field
  trường vectơ xolenoit
  state vector
  vectơ trạng thái
  symbolic vector
  vectơ ký hiệu
  tangent vector
  vectơ tiếp xúc
  TG vector (transmissiongroup vector)
  vectơ nhóm truyền
  total vector subset
  không gian vectơ toàn phần
  transfer vector
  vectơ dịch chuyển
  use vector graphics
  dùng đồ họa vectơ
  vector algebra
  đại số vectơ
  vector analysis
  giải thích vectơ
  vector array
  mảng vectơ
  vector cohomogy
  đối đồng điều vectơ
  vector cohomology
  đối đồng điều vectơ
  vector correlation
  tương quan vectơ
  vector correlation coefficient
  hệ số vectơ tương quan
  vector data
  dữ liệu vectơ
  vector display
  bộ hiển thị vectơ
  vector display
  màn hình vectơ
  vector font
  phông vectơ
  vector function
  hàm vectơ
  vector generator
  bộ sinh vectơ
  vector generator
  bộ tạo vectơ
  vector graphics
  đồ họa vectơ
  vector label
  nhãn véctơ
  vector line
  đường vectơ
  vector operator
  toán tử vectơ
  vector processing
  sự xử lý vectơ
  vector processor
  bộ xử lý vectơ
  vector quantities
  đại lượng vectơ
  vector resultant
  tích chập vectơ
  vector resultant
  tổng vectơ
  vector subscript
  chỉ số vectơ
  vector sum
  tích chập vectơ
  vector sum
  tổng vectơ
  vector symbol set (VSS)
  tập hợp ký hiệu vectơ
  vector table
  bảng vectơ
  vector to raster conversion
  chuyển đổi đồ họa vectơ-đồ họa bit
  vector wave function
  hàm sóng vectơ
  view up vector
  hiển thị véctơ
  VSS (vectorsymbol set)
  tập ký hiệu vectơ
  zero vector
  vectơ không

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bearing , course

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X