• /klaut/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mảnh vải (để vá)
  Quyền lực không chính thức
  Khăn lau, giẻ lau
  Cái tát
  Cá sắt (đóng ở gót giày)
  Đinh đầu to ( (cũng) clout nail)
  Cổ đích (để bắn cung)
  in the clout!
  trúng rồi!

  Ngoại động từ

  Tát mạnh

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đinh mũ vuông

  Kỹ thuật chung

  bao
  bọc
  đặt đường ray
  đóng đai

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  blow , box , clip , clobber , cuff , rap , slap , smack , sock , strike , thump , wallop , whack , bash , catch , knock , pop , slam , slog , slug , smash , smite , swat , thwack , wham , whop , bandage , bat , beat , clod , club , hit , influence , nail , power , pull , punch , target , thrash

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X