• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  biocide
  dioxide
  băng crôm đioxit
  chrome dioxide tape
  bình cứu hỏa dùng cacbon đioxit
  carbon dioxide fire extinguisher
  cabon đioxit rắn
  frozen carbon dioxide
  các bon đioxit năng động
  aggressive carbon dioxide
  cacbon đioxit
  carbon dioxide
  cacbon đioxit dạng khối
  block solid carbon dioxide
  cacbon đioxit rắn
  solid carbon dioxide
  cacbon đioxit rắn
  solidified carbon dioxide
  cacbon đioxit rắn
  solidified carbon dioxide gas
  chì đioxit
  lead dioxide
  dụng cụ đập lửa bằng đioxit cacbon
  carbon dioxide fire extinguisher
  hệ (thống) lạnh dùng đioxit cacbon hàng hải
  marine carbon dioxide refrigerating system
  hệ (thống) lạnh dùng đioxit cacbon tàu thủy
  marine carbon dioxide refrigerating system
  hiệu ứng nhà kính do cacbon đioxit
  carbon dioxide greenhouse effect
  khí nitơ điôxit
  nitrogen dioxide
  làm lạnh bằng cacbon đioxit
  carbon dioxide cooling
  lớp silic đioxit
  silicon dioxide layer
  lưu huỳnh đioxit
  sulfur dioxide
  lưu huỳnh đioxit
  sulphur dioxide
  mangan điôxit
  manganese dioxide
  nhiên liệu urani đioxit
  uranium dioxide fuel
  nitơ điôxit
  nitrogen dioxide
  pin magie-mangan điôxit
  magnesium-manganese dioxide
  pin điôxit kẽm //chất kiềm //mangan
  zinc/alkaline/manganese dioxide battery
  quá trình hấp thụ krypton trong cacbon điôxit lỏng
  krypton absorption in liquid carbon dioxide
  silic đioxit
  silicon dioxide
  silic đioxit SiO2
  silicon dioxide
  sự khử lưu huỳnh đioxit
  sulfur dioxide reduction
  sự khử lưu huỳnh đioxit
  sulphur dioxide reduction
  tuyết cacbon đioxit
  carbon dioxide snow
  viên urani đioxit
  uranium dioxide pellet
  đioxit các bon lỏng
  fluid carbon dioxide
  đioxit cacbon
  carbon dioxide
  đioxit cacbon lỏng
  liquid carbon dioxide
  được làm lạnh bằng cacbon đioxit rắn
  solid carbon dioxide cooled
  siliceous additive

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X