• Changer; transformer; convertir; muer; transmuer
  Biến lâu đài thành bệnh viện
  transformer un château en hôpital
  Biến nho thành rượu vang
  convertir des raisins en vin
  Biến ước thành hiện thực
  muer le rêve en réalité
  Các nhà luyện đan nuôi tham vọng biến kim loại thường thành vàng
  les alchimistes prétendaient transmuer les métaux vils en or
  Dispara†tre; (đùa cợt, hài hước) s'évaporer
  Vừa mới đến anh ấy đã biến mất
  à peine arrivé, il s'est évaporé
  Quyển sách tôi để đây đã biến mất
  le livre que je laissais ici a disparu
  Se réduire
  Ngôi nhà đã biến thành tro
  la maison s'est réduite en cendres
  Sans laisser de traces
  đi biến đi rồi
  il est parti sans laisser de traces
  Tout simplement; sans autre fa�on
  Chối biến đi
  nier sans autre fa�on
  Événement inattendu; incident imprévu (généralement fâcheux)
  Bình tĩnh khi gặp biến
  rester calme devant un événement inattendu
  (toán học) variable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X