• (Khác biệt giữa các bản)
  (That is to say tức là, nói một cách khác; hay là, ít nhất thì)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  /sei/
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  05:59, ngày 26 tháng 11 năm 2007

  /sei/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) vải chéo
  Lời nói, tiếng nói; dịp nói; quyền ăn nói (quyền tham gia quyết định về một vấn đề)
  to say the lesson
  đọc bài
  to say grace
  cầu kinh
  to say no more
  thôi nói, ngừng nói
  to say something
  nói một vài lời
  Tuyên bố; hứa hẹn; tiên đoán
  the Declaration of Independence of the United State of America says that all men are created equal
  bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ tuyên bố tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng
  you said you would do it
  anh đã hứa anh sẽ làm việc đó
  Đồn
  it is said that...; they said that...
  người ta đồn rằng...
  to hear say
  nghe đồn
  Diễn đạt
  that was very well said
  diễn đạt như thế rất hay, nói cách như thế rất hay
  Viện ta làm lý lẽ; đưa làm chứng cớ
  there is not much to be said on that side
  bên phía bên kia không đưa ra được nhiều lý lẽ đâu
  have you anything to say for yourself?
  anh có điều gì để viện ra làm lý lẽ bênh vực cho mình không?
  Cho ý kiến về, quyết định về
  there is no saying (it is hard to say) who will win
  không thể (khó mà) cho biết ý kiến là ai sẽ thắng
  what do you say to a walk?
  anh cho biết ý kiến ta có nên đi chơi không?; ta đi chơi nào?
  Lấy, chọn (làm ví dụ)
  let us say China
  ta lấy Trung quốc làm ví dụ

  Nội động từ ( .said)

  That is to say tức là, nói một cách khác; hay là, ít nhất thì
  North America, that is to say the USA and Canada
  bắc châu Mỹ, tức là nước Mỹ và Ca-na-đa
  to say on
  tục nói
  to say out
  nói thật, nói hết
  to say no
  từ chối
  to say yes
  đồng ý
  to say someone nay

  Xem nay

  to say the word
  ra lệnh nói lên ý muốn của mình
  it goes without saying

  Xem go

  you may well say so
  điều anh nói hoàn toàn có căn cứ

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  nói

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  làm thủ thuật cắt bỏ buồng trứng

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  State, affirm, declare, maintain, hold, aver, remark,assert, claim, asseverate, announce: She said that I had to goat once, and I said, 'I shall never leave you!' 2 assert,allege, report, mention, rumour, reveal, bruit about, disclose,divulge, bring to light, put about, noise abroad, suggest, hint,whisper: It was said that spies had already infiltrated theparty.
  Pronounce, articulate, utter; phrase, rephrase,translate: How do you say gemtlich? How do you say it inEnglish?
  Tell, put, express, verbalize, communicate, explain,reveal, bring up, break, impart: I don't quite know how to saythis, Harry, but you have bad breath.
  Reply, respond, answer:What have you to say to her allegation that it is all yourfault?
  Guess, estimate, conjecture, venture, judge, imagine,believe, think: I'd say you look about 60 years old.
  Mean orintend or try to say, think, contemplate, imply, suggest: Areyou saying that you would steal if you had the opportunity?
  Predict, prognosticate, foretell: The newspaper says thatshares will go down.
  Signify, denote, symbolize, communicate,indicate, convey, suggest, imply, mean: What does a red lightsay to you?
  Order, require, demand, bid, stipulate, command,give the word: If I say that you are to go, then you go - andquickly.
  Deliver, utter, speak: Say your lines and exitstage left without waiting for a reply.
  N.
  Voice, authority, influence, power, weight, sway,clout: Does she have that much say about how the money shouldbe spent?
  Turn, chance, opportunity, vote: You've had yoursay, now let's hear from Ackroyd.
  Adv.
  Approximately, about, roughly, circa, nearly: Thesnake was, say, twenty feet long.
  For example, for instance,as or for an illustration, eg or US e.g.: Take any novel, say,Wuthering Heights, and analyse the characters.

  Oxford

  V. & n.

  V. (3rd sing. present says; past and past part.said) 1 tr. (often foll. by that + clause) a utter (specifiedwords) in a speaking voice; remark (said 'Damn!'; said that hewas satisfied). b put into words; express (that was well said;cannot say what I feel).
  Tr. (often foll. by that + clause) astate; promise or prophesy (says that there will be war). bhave specified wording; indicate (says here that he was killed;the clock says ten to six).
  Tr. (in passive; usu. foll. by to+ infin.) be asserted or described (is said to be 93 years old).4 tr. (foll. by to + infin.) colloq. tell a person to dosomething (he said to bring the car).
  Tr. convey(information) (spoke for an hour but said little).
  Tr. putforward as an argument or excuse (much to be said in favour ofit; what have you to say for yourself?).
  Tr. (often absol.)form and give an opinion or decision as to (who did it I cannotsay; do say which you prefer).
  Tr. select, assume, or take asan example or (a specified number etc.) as near enough (shall wesay this one?; paid, say, œ20).
  Tr. a speak the words of(prayers, Mass, a grace, etc.). b repeat (a lesson etc.);recite (can't say his tables).
  Tr. Art etc. convey (innermeaning or intention) (what is the director saying in thisfilm?).
  Intr. a speak; talk. b (in imper.) poet. tell me(what is your name, say!).
  Tr. (the said) Law or joc. thepreviously mentioned (the said witness).
  Intr. (as int.) USan exclamation of surprise, to attract attention, etc.
  N.
  A an opportunity for stating one's opinion etc. (let him havehis say). b a stated opinion.
  A share in a decision (had nosay in the matter).
  Mereassertion (cannot proceed merely on his say-so). say somethingmake a short speech. says you! colloq. I disagree. say whencolloq. indicate when enough drink or food has been given. saythe word 1 indicate that you agree or give permission.
  Givethe order etc. say yes agree. that is to say 1 in other words,more explicitly.
  Or at least. they say it is rumoured. tosay nothing of = not to mention (see MENTION). what do (orwould) you say to? would you like? when all is said and doneafter all, in the long run. you can say that again! (or yousaid it!) colloq. I agree emphatically. you don't say socolloq. an expression of amazement or disbelief.

  Tham khảo chung

  • say : National Weather Service
  • say : amsglossary
  • say : Corporateinformation
  • say : Chlorine Online
  • say : Foldoc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X