• /di:vi'ei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chệch, sự lệch, sự chệch hướng; (nghĩa bóng) sự sai đường, sự lạc đường, sự lạc lối, sự xa rời
  leftist deviation
  sự tả khuynh
  rightist deviation
  sự hữu khuynh
  (toán học); (vật lý) độ lệch
  angular deviation
  độ lệch góc

  Chuyên ngành

  Đấu thầu

  Sai lệch
  A departure from the norm or specified requirements of bidding documents
  Là sai khác so với quy cách hoặc yêu cầu của HSMT

  Toán & tin

  (thống kê ) sự lệch, độ lệch

  Xây dựng

  sự lệch, độ lệch, sự trệch, sự chệch hướng, sự chuyển hướng

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự lệch, độ lệch

  Y học

  sự lệch, độ lệch

  Kỹ thuật chung

  độ lệch tần
  fractional frequency deviation
  độ lệch tần phân số
  frequency deviation
  độ lệch tần số
  frequency deviation meter
  máy đo độ lệch tần số
  peak frequency deviation
  độ lệch tần số cực đại
  peak frequency deviation
  độ lệch tần số đỉnh
  rms frequency deviation
  độ lệch tần rms (vô tuyến vũ trụ)
  độ lệch
  absolute deviation
  độ lệch tuyệt đối
  accumulated deviation
  độ lệch tích lũy
  actual deviation
  độ lệch thực tế
  angular deviation
  độ lệch góc
  average deviation
  độ lệch trung bình
  azimuth deviation
  độ lệch phương vị
  azimuthal deviation
  độ lệch thiên đỉnh
  band deviation
  độ lệch dải
  band deviation
  độ lệch vân (giao thoa)
  close deviation control
  điều chỉnh độ lệch
  deviation compensator
  độ bù độ lệch
  deviation computer
  máy tính độ lệch
  deviation detector
  bộ dò độ lệch
  deviation from the desired set point
  độ lệch so với điểm đặt mong muốn
  deviation measurement
  sự đo độ lệch
  deviation ratio
  tỷ số độ lệch
  deviation signal
  tín hiệu độ lệch
  FM deviation meter
  máy đo độ lệch hướng MF
  fractional frequency deviation
  độ lệch tần phân số
  frequency deviation
  độ lệch tần
  frequency deviation
  độ lệch tần số
  frequency deviation meter
  máy đo độ lệch tần số
  heeling deviation
  độ lệch góc
  lateral deviation
  độ lệch ngang
  lateral deviation
  độ lệch trên phương ngang
  limit deviation
  độ lệch giới hạn
  limiting deviation
  độ lệch giới hạn
  lower limiting deviation
  độ lệch giới hạn dưới
  magnetic deviation
  độ lệch từ
  maximum deviation
  độ lệch cực đại
  maximum permissible deviation
  độ lệch được phép tối đa
  mean allowable deviation
  độ lệch trung bình cho phép
  mean deviation
  độ lệch trung bình
  mean deviation
  độ lệch tuyệt đối
  mean square deviation
  độ lệch bình phương trung bình
  minimum deviation
  độ lệch nhỏ nhất
  overall standard deviation
  độ lệch tiêu chuẩn
  peak frequency deviation
  độ lệch tần số cực đại
  peak frequency deviation
  độ lệch tần số đỉnh
  permissible deviation
  độ lệch cho phép
  phase deviation
  độ lệch pha
  polynomial of least deviation
  đa thức có độ lệch tối thiểu
  real deviation
  độ lệch thực tế
  relative angular deviation gain
  mức tăng độ lệch góc tương đối
  relative angular deviation loss
  mức giảm độ lệch góc tương đối
  rms frequency deviation
  độ lệch tần rms (vô tuyến vũ trụ)
  root mean square deviation
  độ lệch căn quân phương
  root-mean square deviation
  độ lệch (căn) quân phương
  root-mean-square deviation
  độ lệch rms
  root-mean-square deviation
  độ lệch tiêu chuẩn
  standard deviation
  độ lệch chuẩn
  standard deviation
  độ lệch chuẩn (trong thống kê học)
  standard deviation
  độ lệch quân phương
  standard deviation
  độ lệch tiêu chuẩn
  steady-state deviation
  độ lệch tĩnh
  system deviation
  độ lệch của hệ thống
  Time Deviation (TDEV)
  độ lệch thời gian
  tolerance deviation
  độ lệch cho phép
  transient deviation
  độ lệch nhất thời
  true deviation
  độ lệch thực tế
  upper limiting deviation
  độ lệch giới hạn trên
  độ nghiêng
  coefficient of deviation
  hệ số độ nghiêng
  độ sai lệch

  Giải thích EN: The process of departing or turning aside, as from a course, procedure, or norm; specific uses include:the difference between the measured value and the expected value of a controlled variable.

  Giải thích VN: Quy trình đi lệch hay trệch hướng chẳng hạn như trệch đường, quy trình, quy tắc; đặc biệt sử dụng trong trường hợp có sự khác nhau giữa giá trị đo được và giá trị mong mỏi.

  độ trôi
  lệch
  absolute deviation
  độ lệch tuyệt đối
  absolute deviation
  sự lệch tuyệt đối
  accumulated deviation
  độ lệch tích lũy
  actual deviation
  độ lệch thực tế
  angle of deviation
  góc lệch dòng
  angular deviation
  độ lệch góc
  angular deviation
  sự sai lệch góc
  antenna deviation
  sự sai lệch anten
  average deviation
  độ lệch trung bình
  azimuth deviation
  độ lệch phương vị
  azimuthal deviation
  độ lệch thiên đỉnh
  band deviation
  độ lệch dải
  band deviation
  độ lệch vân (giao thoa)
  carrier deviation
  sự lệch hướng sóng mang
  close deviation control
  điều chỉnh độ lệch
  cross level deviation
  sai lệch thủy bình
  deviation alarm
  báo động sai lệch
  deviation angle
  góc lệch
  deviation compensator
  độ bù độ lệch
  deviation computer
  máy tính độ lệch
  deviation detector
  bộ dò độ lệch
  deviation from the desired set point
  độ lệch so với điểm đặt mong muốn
  deviation loss
  tổn hao do lệch
  deviation measurement
  sự đo độ lệch
  deviation prism
  lăng kính gây lệch
  deviation ratio
  hệ số lệch
  deviation ratio
  tỷ số độ lệch
  deviation ratio
  tỷ lệ lệch tần
  deviation signal
  tín hiệu độ lệch
  direction of the angle of deviation
  phương góc lệch từ
  figural deviation
  sự lệch hình
  FM deviation meter
  máy đo độ lệch hướng MF
  fractional frequency deviation
  độ lệch tần phân số
  frequency deviation
  độ lệch tần
  frequency deviation
  độ lệch tần số
  frequency deviation
  sự làm lệch tần
  frequency deviation
  sự lệch tần số
  frequency deviation (FM)
  sự lệch hướng tần số MF
  frequency deviation index
  chỉ số sai lệch tần số
  frequency deviation meter
  máy đo độ lệch tần số
  frequency deviation of the FM system
  sự lệch hướng tần số của hệ FM
  heeling deviation
  độ lệch góc
  hole deviation
  lệch giếng khoan
  hole deviation
  sự lệch giếng khoan
  lateral deviation
  độ lệch ngang
  lateral deviation
  độ lệch trên phương ngang
  lateral deviation
  sự lệch bên
  limit deviation
  độ lệch giới hạn
  limiting deviation
  độ lệch giới hạn
  lower limiting deviation
  độ lệch giới hạn dưới
  magnetic deviation
  độ lệch từ
  magnetic deviation
  sự lệch từ
  maximum deviation
  độ lệch cực đại
  maximum permissible deviation
  độ lệch được phép tối đa
  mean allowable deviation
  độ lệch trung bình cho phép
  mean deviation
  độ lệch trung bình
  mean deviation
  độ lệch tuyệt đối
  mean square deviation
  độ lệch bình phương trung bình
  minimum deviation
  độ lệch nhỏ nhất
  moment of deviation
  mômen lệch
  multi-channel peak deviation
  sự lệch hướng đỉnh nhiều kênh
  nominal deviation
  sự lệch hướng danh định
  overall standard deviation
  độ lệch tiêu chuẩn
  peak frequency deviation
  độ lệch tần số cực đại
  peak frequency deviation
  độ lệch tần số đỉnh
  peak phase deviation
  sự lệch hướng của đỉnh pha
  permissible deviation
  độ lệch cho phép
  phase deviation
  độ lệch pha
  phase deviation
  sự lệch pha
  polynomial of least deviation
  đa thức có độ lệch tối thiểu
  real deviation
  độ lệch thực tế
  relative angular deviation gain
  mức tăng độ lệch góc tương đối
  relative angular deviation loss
  mức giảm độ lệch góc tương đối
  residual deviation (ofa carrier)
  sự lệch hướng còn dư (của sóng mang)
  rms frequency deviation
  độ lệch tần rms (vô tuyến vũ trụ)
  root mean square deviation
  độ lệch căn quân phương
  root-mean square deviation
  độ lệch (căn) quân phương
  root-mean-square deviation
  độ lệch rms
  root-mean-square deviation
  độ lệch tiêu chuẩn
  skew deviation
  lệch đối xứng (mắt)
  standard deviation
  độ lệch chuẩn
  standard deviation
  độ lệch chuẩn (trong thống kê học)
  standard deviation
  độ lệch quân phương
  standard deviation
  độ lệch tiêu chuẩn
  standard deviation
  sự lệch chuẩn
  standard deviation
  sự sai lệch tiêu chuẩn
  standard deviation of the frequency error
  sự sai lệch tiêu chuẩn của độ sai số
  standard deviation of the power spectrum
  sự sai lệch tiêu chuẩn (của) phổ năng lượng
  steady-state deviation
  độ lệch tĩnh
  surface deviation
  sự sai lệch cao dộ
  surface deviation
  sự sai lệch cao độ
  system deviation
  độ lệch của hệ thống
  Time Deviation (TDEV)
  độ lệch thời gian
  tolerance deviation
  độ lệch cho phép
  transient deviation
  độ lệch nhất thời
  true deviation
  độ lệch thực tế
  upper limiting deviation
  độ lệch giới hạn trên
  visual of deviation
  góc lệch (của kim)
  visual of deviation
  góc lệch (kim)
  voltage deviation
  lệch điện áp
  voltage deviation
  sự lệch áp
  sự lệch
  absolute deviation
  sự lệch tuyệt đối
  carrier deviation
  sự lệch hướng sóng mang
  figural deviation
  sự lệch hình
  frequency deviation
  sự lệch tần số
  frequency deviation (FM)
  sự lệch hướng tần số MF
  frequency deviation of the FM system
  sự lệch hướng tần số của hệ FM
  hole deviation
  sự lệch giếng khoan
  lateral deviation
  sự lệch bên
  magnetic deviation
  sự lệch từ
  multi-channel peak deviation
  sự lệch hướng đỉnh nhiều kênh
  nominal deviation
  sự lệch hướng danh định
  peak phase deviation
  sự lệch hướng của đỉnh pha
  phase deviation
  sự lệch pha
  residual deviation (ofa carrier)
  sự lệch hướng còn dư (của sóng mang)
  standard deviation
  sự lệch chuẩn
  voltage deviation
  sự lệch áp
  sự lệch hướng
  carrier deviation
  sự lệch hướng sóng mang
  frequency deviation (FM)
  sự lệch hướng tần số MF
  frequency deviation of the FM system
  sự lệch hướng tần số của hệ FM
  multi-channel peak deviation
  sự lệch hướng đỉnh nhiều kênh
  nominal deviation
  sự lệch hướng danh định
  peak phase deviation
  sự lệch hướng của đỉnh pha
  residual deviation (ofa carrier)
  sự lệch hướng còn dư (của sóng mang)
  sự phân kỳ
  sự phân tán
  sai số

  Kinh tế

  đi lệch hướng
  độ lệch
  error deviation
  độ lệch sai số
  mean absolute deviation
  độ lệch tuyệt đối trung bình
  mean deviation
  độ lệch trung bình
  mean deviation
  độ lệch trung bình (trong thống kê)
  population standard deviation
  độ lệch tiêu chuẩn của tổng thể
  sample mean absolute deviation
  độ lệch tuyệt đối trung bình mẫu
  sample standard deviation
  độ lệch tiêu chuẩn mẫu
  standard deviation
  độ lệch chuẩn
  standard deviation
  độ lệch sai chuẩn
  sự chệch đường tàu đi
  thay đổi lộ trình (không đúng con đường hàng hải ngắn nhất)

  Địa chất

  sự lệch, độ lệch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X