• /'kɒntekst/

  Thông dụng

  Danh từ

  (văn học) văn cảnh, ngữ cảnh, mạch văn
  it is often difficult to say what the meaning of a word is apart from its context
  thường khó mà hiểu rõ nghĩa của một từ nếu đem tách nó ra khỏi văn cản
  Khung cảnh, phạm vi
  in this context
  trong phạm vi vấn đề này; liên quan đến vấn đề này
  bối cảnh
  the context of Vietnam
  bối cảnh ở Việt Nam

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mạch văn
  văn mạch

  Kỹ thuật chung

  ngữ cảnh
  access context
  ngữ cảnh truy cập
  access context
  ngữ cảnh truy xuất
  Alter Context Acknowledge PPDU (ACAPPDU)
  PPDU Báo nhận ngữ cảnh thay thế
  application context
  ngữ cảnh ứng dụng
  Application Context (AC)
  ngữ cảnh ứng dụng
  CFG (context-free grammar)
  ngữ pháp phi ngữ cảnh
  CODIL (contextdependent information language)
  ngôn ngữ thông tin phụ thuộc ngữ cảnh
  context dependent
  phụ thuộc ngữ cảnh
  context editing
  soạn thảo theo ngữ cảnh
  context editing
  sự biên tập ngữ cảnh
  context editing
  sự hiệu chỉnh ngữ cảnh
  context editor
  trình soạn thảo ngữ cảnh
  context free language
  ngôn ngữ phi ngữ cảnh
  context prefix
  tiền tố ngữ cảnh
  context sensitive
  theo ngữ cảnh
  context switching
  chuyển ngữ cảnh
  context-free
  ngữ cảnh tự do
  context-free
  độc lập ngữ cảnh
  context-free
  phi ngữ cảnh
  context-free grammar
  bất ngữ cảnh
  context-free grammar
  phi ngữ cảnh
  context-sensitive
  nhạy ngữ cảnh
  context-sensitive
  phụ thuộc ngữ cảnh
  context-sensitive (an)
  theo ngữ cảnh
  context-sensitive grammar
  ngữ pháp nhạy ngữ cảnh
  context-sensitive grammar
  ngữ pháp theo ngữ cảnh
  context-sensitive grammar
  nhạy ngữ cảnh
  context-sensitive help
  trợ giúp theo ngữ cảnh
  default context
  ngữ cảnh mặc định
  Key Word In Context (KWIC)
  từ khóa trong ngữ cảnh
  keyword in context (KWIC)
  từ khóa theo ngữ cảnh
  keyword out of context (KWOC)
  từ khóa không theo ngữ cảnh
  keyword-in-context (KWIC)
  từ khóa trong ngữ cảnh
  keyword-out-of-context (KWOC)
  từ khóa ngoài ngữ cảnh
  KWIC (keywordin context)
  từ khóa trong ngữ cảnh
  KWOC (keywordout of context)
  từ khóa ngoài ngữ cảnh
  naming context
  ngữ cảnh đặt tên
  presentation context
  ngữ cảnh trình bày
  Presentation Context Identifier (PCI)
  phần tử nhận dạng ngữ cảnh trình diễn
  root context
  ngữ cảnh gốc
  thuộc tính

  Giải thích VN: Hai loại của các thành phần trong điện toán thường được xem là các thuộc tính. Trong cơ sở dữ liệu, tên hoặc cấu trúc của một trường cũng được xem là thuộc tính của một khoản tin. Ví dụ, các trường Name, Phone number là thuộc tính của từng khoản tin trong cơ sở dữ liệu Phone List; cấu trúc của mỗi trường như kích cỡ, kiểu dữ liệu... cũng là những thuộc tính của khoản tin. Trên màn hình, các thuộc tính là những thành phần như thông tin bổ sung được lưu trữ cùng với mỗi ký tự trogn vùng đệm video của một adapter video chạy ở chế độ ký tự như: các thuộc tính điều khiển màu nền và màu ký tự, gạch dưới và nhắp nháy... Trong nhiều chương trình đồ họa và xử lý văn bản, đây là tính gây ấn tượng của ký tự, những chữ nét đậm và những chữ nét nghiêng chẳng hạn, và các đặc tính, như kiểu chữ và cỡ chữ. Ví dụ trong Word Perfect, các thuộc tính bao gồm hình dáng (nét đậm, gạch dưới, gạch dưới 2 gạch, nghiêng, viền, bóng, chữ hoa, nhỏ v. v...), và cỡ chữ. Trong MS-DOS và Microsoft Windows, thuộc tính là thông tin về tập tin để chỉ đó là loại tập tin chỉ đọc ra, tập tin ẩn, hoặc tập tin hệ thống.

  văn cảnh
  Alter Context PPDU (ACPPDU)
  PPDU của văn cảnh thay đổi
  device context
  văn cảnh thiết bị

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X