• BrE & NAmE /ək´septəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể chấp nhận, có thể thừa nhận
  an acceptable evidence
  bằng chứng có thể chấp nhận được
  Đáng hoan nghênh, đáng tán thưởng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chấp nhận được
  acceptable quality range
  miền chất lượng chấp nhận được
  minimum acceptable receive level
  mức nhận tối thiểu chấp nhận được

  Kỹ thuật chung

  nhận được
  acceptable daily intake (ADI)
  liều lượng hấp thụ hàng ngày chấp nhận được
  acceptable distortion
  sự méo chống nhận được
  acceptable noise level
  mức độ ồn chấp nhận được
  acceptable quality level
  mức chất lượng chấp nhận được
  acceptable quality level (AQL)
  mức chất lượng chấp nhận được
  acceptable quality range
  miền chất lượng chấp nhận được
  Acceptable Use Policy (AUP)
  chính sách sử dụng chấp nhận được
  minimum acceptable receive level
  mức nhận tối thiểu chấp nhận được
  Not Acceptable (N/A)
  không thể chấp nhận được
  thừa nhận được

  Kinh tế

  chấp nhận
  absolute acceptable
  chấp nhận tuyệt đối
  acceptable (levelof) audit risk
  rủi ro kiểm toán có thể chấp nhận được
  acceptable costs
  phí tổn có thể chấp nhận
  acceptable currency
  đồng tiền có thể chấp nhận
  acceptable difference
  phạm vi sai biệt có thể chấp nhận
  acceptable offer
  giá báo chấp nhận được
  acceptable price
  giá có thể chấp nhận
  acceptable terms
  điều kiện chấp nhận được
  hối phiếu đã được chấp nhận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X