• /i,vælju'eiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ước lượng
  Sự định giá

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự đánh giá, sự ước lượng
  evaluation of an algebraic expression
  tính giá trị của một biểu thức đại số
  approximate evaluation
  sự ước lượng xấp xỉ
  effective evaluation
  (toán logic ) sự đánh gia có hiệu quả
  numerical evaluation
  sự ước lượng bằng số

  Xây dựng

  Đánh giá, ước lượng

  Cơ - Điện tử

  Sự đánh giá, sự ước lượng

  Kỹ thuật chung

  đánh giá
  criterion of quality evaluation
  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng
  curve for crude evaluation
  đường cong đánh giá dầu thô
  design evaluation
  đánh giá thiết kế
  DT & E (developmenttest and evaluation)
  kiểm tra và đánh giá phát triển
  evaluation functional
  hàm tử đánh giá
  evaluation functor
  hàm tử đánh giá
  evaluation of discovery
  đánh giá về một phát hiện
  evaluation of test results
  đánh giá kết quả thí nghiệm
  evaluation of test results
  sự đánh giá kết quả thử nghiệm
  evaluation report
  báo cáo đánh giá
  evaluation strategy
  chiến lược đánh giá
  evaluation test
  sự thử đánh giá
  Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC)
  tiêu chí đánh giá độ an toàn công nghệ thông tin
  initial evaluation
  sự đánh giá ban đầu
  initial operational test and evaluation (IOT&E)
  kiểm tra và đánh giá hoạt động ban đầu
  IOT&e (initialoperational test and evaluation)
  kiểm tra và đánh giá hoạt động ban đầu
  job evaluation
  đánh giá công việc
  job evaluation
  sự đánh giá công việc
  loss evaluation
  đánh giá mức tổn hao
  noise evaluation
  sự đánh giá mức ồn
  Overall Performance Index Model for Network Evaluation (OPINE)
  mô hình chỉ số hiệu năng tổng thể để đánh giá mạng
  performance evaluation
  đánh giá hoạt động
  performance evaluation
  sự đánh giá hiệu suất
  PERT (programevaluation and review technique)
  kỹ thuật xem xét và đánh giá chương trình
  program evaluation and review technique (PERT)
  kỹ thuật xem xét và đánh giá chương trình
  program evaluation and review technique (PERT)
  phương pháp đánh giá xem xét theo chương trình
  project evaluation
  sự đánh giá dự án
  Single Stimulus Continuous Quality Evaluation (SSCQE)
  đánh giá chất luợng liên tục bằng tác nhân kích thích đơn
  Software Test and Evaluation Panel (STEP)
  tấm đo thử và đánh giá phần mềm
  staff evaluation
  sự đánh giá nhân viên
  Trouble Report Evaluation and Analysis Tool (TREAT)
  công cụ đánh giá và phân tích báo cáo sự cố
  Trusted Computer System Evaluation Criteria (TCSEC)
  tiêu chuẩn đánh giá hệ thống máy tính đáng tin cậy
  sự đánh giá
  evaluation of test results
  sự đánh giá kết quả thử nghiệm
  initial evaluation
  sự đánh giá ban đầu
  job evaluation
  sự đánh giá công việc
  noise evaluation
  sự đánh giá mức ồn
  performance evaluation
  sự đánh giá hiệu suất
  project evaluation
  sự đánh giá dự án
  staff evaluation
  sự đánh giá nhân viên
  sự định giá
  territory evaluation
  sự định giá khu đất (đô thị)
  sự tính
  sự ước lượng
  approximate evaluation
  sự ước lượng xấp xỉ
  numerical evaluation
  sự ước lượng bằng số
  what-if evaluation
  sự ước lượng giả định
  ước lượng
  approximate evaluation
  sự ước lượng xấp xỉ
  loss evaluation
  ước lượng mức tổn hao
  numerical evaluation
  sự ước lượng bằng số
  transition formula evaluation
  ước lượng chuyển tiếp công thức
  what-if evaluation
  sự ước lượng giả định
  ước tính
  evaluation value
  giá trị ước tính

  Kinh tế

  đánh giá
  actuarial evaluation
  đánh giá thống kê bảo hiểm
  built-in system evaluation
  cách đánh giá từ bên trong
  built-in system evaluation
  phương thức đánh giá nội tại
  built-in system evaluation
  sự đánh giá có tính hệ thống
  criteria of evaluation
  tiêu chuẩn đánh giá
  decision evaluation
  đánh giá quyết định
  evaluation of employee
  sự đánh giá công nhân viên chức
  evaluation of fixed assets
  đánh giá tài sản cố định
  evaluation test
  sự đánh giá chất lượng
  holistic evaluation
  sự đánh giá toàn bộ
  holistic evaluation
  sự đánh giá toàn bộ (một quảng cáo hay chiến dịch tiếp thị)
  job evaluation
  đánh giá công tác
  job evaluation
  sự đánh giá công việc
  laboratory evaluation
  sự đánh giá trong phòng thí nghiệp
  organoleptic evaluation
  sự đánh giá cảm quan
  performance evaluation
  đánh giá sự thực hiện
  performance evaluation
  sự đánh giá hiệu suất
  performance evaluation
  sự đánh giá thành quả
  performance evaluation
  sự đánh giá thành tích
  performance evaluation report
  báo cáo đánh giá biểu hiện công tác
  performance evaluation report
  báo cáo đánh giá tình hình chấp hành
  product evaluation
  đánh giá sản phẩm
  project evaluation
  đánh giá dự án
  project financial evaluation
  đánh giá tài chính dự án
  sensory evaluation
  sự đánh giá cảm quan
  service evaluation report
  báo cáo đánh giá công tác
  staff evaluation
  sự đánh giá (chất lượng) nhân viên
  staff evaluation
  sự đánh giá chất lượng nhân viên
  test & evaluation
  thử nghiệm và đánh giá
  variable evaluation
  sự đánh giá khả biến
  variable evaluation
  sự đánh giá có thể biến đổi
  veterinary-sanitary evaluation
  sự đánh giá sát trùng thú y
  sự đánh giá
  built-in system evaluation
  sự đánh giá có tính hệ thống
  evaluation of employee
  sự đánh giá công nhân viên chức
  evaluation test
  sự đánh giá chất lượng
  holistic evaluation
  sự đánh giá toàn bộ
  holistic evaluation
  sự đánh giá toàn bộ (một quảng cáo hay chiến dịch tiếp thị)
  job evaluation
  sự đánh giá công việc
  laboratory evaluation
  sự đánh giá trong phòng thí nghiệp
  organoleptic evaluation
  sự đánh giá cảm quan
  performance evaluation
  sự đánh giá hiệu suất
  performance evaluation
  sự đánh giá thành quả
  performance evaluation
  sự đánh giá thành tích
  sensory evaluation
  sự đánh giá cảm quan
  staff evaluation
  sự đánh giá (chất lượng) nhân viên
  staff evaluation
  sự đánh giá chất lượng nhân viên
  variable evaluation
  sự đánh giá khả biến
  variable evaluation
  sự đánh giá có thể biến đổi
  veterinary-sanitary evaluation
  sự đánh giá sát trùng thú y
  sự định giá
  sự ước lượng
  budgetary evaluation
  sự ước lượng ngân sách
  ước lượng
  budgetary evaluation
  sự ước lượng ngân sách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X