• /vælju'eiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự định giá, sự đánh giá (nhất là về mặt chuyên môn, giá trị bằng tiền của cái gì); giá trị tiền tệ được đánh giá
  to make a valuation of the goods
  định giá hàng hoá
  Sự đánh giá (đánh giá công lao của ai)
  to set a high valuation of someone's abilities
  đánh giá cao khả năng của ai
  Giá, giá trị
  to dispose of something at a low valuation
  bán tống cái gì đi với một giá thấp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ước lượng; (đại số ) đánh giá; định giá; sự chuẩn hoá; mêtric hoá
  discrete valuation
  (đại số ) sự định giá rời rạc
  effective valuation
  (đại số ) đánh giá có hiệu quả

  Kỹ thuật chung

  đánh giá
  project valuation
  sự đánh giá dự án
  valuation survey
  sự khảo sát đánh giá
  định giá
  derived field (withrespect to a valuation)
  trường dẫn xuất (đối với một sự định giá)
  valuation ring
  vành định giá
  giá
  giá trị
  metric hóa
  sự đánh giá
  project valuation
  sự đánh giá dự án
  sự tính toán
  ước lượng

  Kinh tế

  định giá
  assessed valuation
  định giá chịu thuế
  basis of valuation
  căn bản định giá
  bid valuation
  định giá hỏi mua cơ sở
  contra valuation account
  tài khoản định giá đối tiêu
  cost valuation basis
  cơ sở định giá phí tổn
  currency of over valuation
  đồng tiền định giá cao
  excess valuation
  sự định giá đôi cân
  inventory valuation
  định giá kho hàng
  merchandise valuation
  sự định giá hàng hóa
  probate valuation
  định giá di sản
  quinquennial valuation
  định giá cho năm năm
  stock at valuation
  hàng trữ đang định giá
  stock valuation
  định giá kho hàng
  stock valuation
  sự định giá hàng trong kho
  valuation account
  tài khoản cho việc định giá
  valuation allowance
  để định giá tích sản
  valuation allowance
  dự trữ để bù giá, để định giá tài sản
  valuation clause
  điều khoản đánh giá, định giá
  valuation for customs purposes
  sự định giá thuế quan
  valuation for probate
  định giá di sản
  valuation form
  bản định giá hàng hóa
  valuation method of depreciation
  phương pháp định giá khấu hao
  valuation of assets
  sự định giá tài sản, tích sản
  valuation of enterprise
  định giá xí nghiệp
  valuation of fixed assets
  định giá tài sản xí nghiệp
  valuation of goods
  định giá hàng hóa
  valuation of inventory
  sự định giá hàng trữ kho
  valuation of property
  sự định giá tài sản
  valuation of securities
  sự định giá các chứng khoán có giá
  valuation of work in process
  định giá công trình đang xây dựng
  valuation of work in process
  định giá sản phẩm đang chế tạo
  valuation process'
  quá trình định giá
  valuation reserve
  dự trữ cho việc định giá
  valuation reserve
  dự trữ để định giá tích sản
  giá
  giá trị
  giá trị được tính
  giá được tính
  sự đánh giá
  asset valuation
  sự đánh giá tích sản
  professional valuation
  sự đánh giá của các nhà chuyên môn
  valuation for customs purposes
  sự đánh giá quan thuế
  valuation of inventory
  sự đánh giá hàng trữ kho
  valuation of investments
  sự đánh giá đầu tư
  valuation of property
  sự đánh giá tài sản
  valuation of the risk
  sự đánh giá rủi ro
  sự định giá
  excess valuation
  sự định giá đôi cân
  merchandise valuation
  sự định giá hàng hóa
  stock valuation
  sự định giá hàng trong kho
  valuation for customs purposes
  sự định giá thuế quan
  valuation of assets
  sự định giá tài sản, tích sản
  valuation of inventory
  sự định giá hàng trữ kho
  valuation of property
  sự định giá tài sản
  valuation of securities
  sự định giá các chứng khoán có giá
  sự định giá, đánh giá, giá trị
  tính giá
  import valuation list
  bảng tính giá hàng nhập khẩu
  valuation of securities
  sự tính giá (sự) chứng khoán có giá

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X