• /ˈɪntərvəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khoảng (thời gian, không gian), khoảng cách
  Lúc nghỉ, lúc ngớt, lúc ngừng
  (quân sự) khoảng cách, cự ly
  (âm nhạc) quãng
  (toán học) khoảng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khoảng đoạn // chia thành đoạn
  interval of convergence
  (giải tích ) khoảng hội tụ
  central confidence interval
  khoảng tin cậy trung tâm
  class interval
  khoảng nhóm
  closed interval
  khoảng đóng
  confidence interval
  (thống kê ) khoảng tin cậy
  control interval
  (điều khiển học ) khoảng kiểm tra
  degenerate interval
  khoảng suy biến
  difference interval
  bước sai phân
  focal interval
  khoảng tiêu
  half open interval
  khoảng nửa mở
  nested interval
  các khoảng lồng nhau
  non-central confidence interval
  (thống kê ) khoảng tin cậy không tâm
  open interval
  khoảng mở
  predition interval
  khoảng dự đoán
  shortest condifidence interval
  khoảng tin cậy ngắn nhất
  time interval
  khoảng thời gian
  unit interval
  khoảng đơn vị


  Xây dựng

  khoảng (thời gian, không gian), khoảng cách (quãng, âm trình)

  Cơ - Điện tử

  Khoảng, đoạn, khoảng cách

  Cơ khí & công trình

  từng quãng một

  Vật lý

  khoảng dừng
  khoảng nghỉ

  Y học

  khoáng, khoảng cách

  Kỹ thuật chung

  cự li
  khoảng cách
  atrioventricular interval
  khoảng cách tâm nhĩ thất
  confidence interval
  khoảng cách tin cậy
  contour interval
  khoảng cách đường bình độ
  contour interval
  khoảng cách đường đẳng cao
  contour interval
  khoảng cách đường đồng mức
  interval function
  hàm khoảng cách
  nested interval
  khoảng cách lồng nhau
  pulse interval
  khoảng cách xung
  pulse interval modulation
  sự điều biến khoảng (cách) xung
  QRST interval
  khoảng cách QRST
  sampling interval
  khoảng cách lấy mẫu
  tab interval
  khoảng cách tab
  terrace interval
  khoảng cách thềm
  weld interval
  khoảng cách hàn
  khoảng
  atrioventricular interval
  khoảng cách tâm nhĩ thất
  blanking interval
  khoảng trắng
  blanking interval
  khoảng xóa
  central confidence interval
  khoảng tin cậy trung tâm
  central confidence interval
  khoảng tin tập trung tâm
  CIDF (controlinterval definition field)
  trường định nghĩa khoảng điều khiển
  class interval
  khoảng các cấp
  class interval
  khoảng gộp
  closed interval
  khoảng đóng
  Committed Rate Measurement Interval (FR)
  khoảng đo thử tốc độ cam kết
  confidence interval
  khoảng tin cậy
  confidence interval
  khoảng cách tin cậy
  contour interval
  khoảng cách đường bình độ
  contour interval
  khoảng cách đường đẳng cao
  contour interval
  khoảng cách đường đồng mức
  contour interval
  khoảng cao đều
  control interval
  khoảng điều khiển
  control interval
  khoảng kiểm tra
  control interval access
  sự truy cập khoảng điều khiển
  control interval access
  truy nhập trong khoảng điều khiển
  control interval definition field (CIDF)
  trường định nghĩa khoảng điều khiển
  control interval split
  sự phân chia khoảng điều khiển
  control interval split
  sự tách khoảng điều khiển
  correlation interval
  khoảng tương quan
  degenerate interval
  khoảng suy biến
  delayed pulse interval
  khoảng xung trễ
  difference interval
  khoảng sai phân
  disk control interval
  khoảng điều khiển đĩa
  focal interval
  khoảng tiêu
  forward-stroke interval
  khoảng hành trình tiến
  four-dimensional interval
  khoảng bốn chiều
  free control interval
  khoảng điều khiển tự do
  freezing interval
  khoảng đông tụ
  fundamental interval
  khoảng cơ bản
  haft open interval
  khoảng nửa mở
  half open interval
  khoảng nửa mở
  horizontal-blanking interval
  khoảng xóa dòng
  horizontal-blanking interval
  khoảng xóa ngang
  inspection interval
  khoảng thử nghiệm
  inspection interval
  khoảng kiểm tra
  interval estimation
  sự ước lượng khoảng
  interval function
  hàm khoảng cách
  interval length
  độ dài khoảng
  interval mark
  dấu vạch khoảng
  interval of convergence
  khoảng hội tụ
  interval of sampling
  khoảng mẫu
  interval timer
  bộ đếm khoảng thời gian
  interval timer
  bộ định thời khoảng
  interval timer
  bộ đo khoảng thời gian
  interval timing
  sự xác định thời khoảng
  interval topology
  tôpô khoảng
  keying interval
  khoảng đánh tín hiệu
  Maximum Relative Time Interval Error (MRTIE)
  sai lỗi khoảng thời gian tương đối cực đại
  Maximum Time Interval Error (MTIE)
  lỗi thời khoảng tối đa
  midvalue of class interval
  giá trị giữa khoảng
  nested interval
  các khoảng lồng nhau
  nested interval
  khoảng cách lồng nhau
  nested interval
  khoảng lồng nhau
  net time interval
  khoảng thời gian thực
  non-central confidence interval
  khoảng tin cậy không trung tâm
  Open Circuit Interval (OCI)
  khoảng hở mạch
  open interval
  khoảng hở
  open interval
  khoảng mở
  Open Switching Interval (OSI)
  khoảng chuyển mạch mở
  overall time interval
  khoảng thời gian tổng cộng
  polling interval
  khoảng hỏi vòng
  polling interval
  khoảng kiểm tra vòng
  prediction interval
  khoảng dự báo
  prediction interval
  khoảng dự đoán
  pulse interval
  khoảng cách xung
  pulse interval
  khoảng xung
  pulse interval modulation
  sự điều biến khoảng (cách) xung
  pulse-interval modulation
  sự điều biến khoảng xung
  QRST interval
  khoảng cách QRST
  quantization interval
  khoảng lượng tử hóa
  radar reflection interval
  khoảng phản xạ rađa
  random dispersion interval
  khoảng phân tán ngẫu nhiên
  recoating interval
  khoảng thời gian sơn lại
  recurrence Interval
  khoảng truy hồi
  recurrence interval
  khoảng lặp
  reporting time interval
  khoảng thời gian báo cáo
  return interval
  khoảng (quét) trở về
  sampling interval
  khoảng cách lấy mẫu
  sampling interval
  khoảng lấy mẫu
  scale interval
  khoảng thang đo
  scan interval
  khoảng quét
  scanning interval
  khoảng thời gian quét
  shortest confidence interval
  khoảng tin cậy ngắn nhất
  signal interval
  khoảng tín hiệu
  special world interval
  khoảng thể giới đặc biệt
  Statistics Time Interval (STI)
  thời khoảng thống kê
  system interval
  khoảng thời gian hệ thống
  system interval
  khoảng hệ thống
  tab interval
  khoảng cách tab
  tab interval
  khoảng dừng tab
  tab interval
  khoảng tab
  terrace interval
  khoảng cách thềm
  time interval
  khoảng thời gian
  time interval
  thời khoảng
  Time Interval Error (TIE)
  lỗi thời khoảng
  time interval measuring instrument
  khí cụ đo khoảng thời gian
  time interval measuring instrument
  dụng cụ đo khoảng thời gian
  time interval recorder
  máy ghi thời khoảng
  time-interval counter
  bộ đếm khoảng thời gian
  time-interval counter
  bộ đếm thời khoảng
  trace interval
  khoảng vạch vết
  unit interval
  khoảng (thời gian) đơn vị
  unit interval
  khoảng đơn vị
  Unit Interval (UI)
  khoảng đơn vị
  Unit Interval Peak to Peak (UIPP)
  khoảng đơn vị đỉnh - đỉnh
  Unit Interval RMS (UIRMS)
  khoảng đơn vị hiệu dụng (r.m.s)
  vehicle entry interval
  khoảng thời gian cho xe vào
  vertical blanking interval
  khoảng xóa dọc
  vertical interval
  khoảng cao mặt cắt (địa hình)
  vertical interval
  khoảng thẳng đứng
  weld interval
  khoảng cách hàn
  weld-interval timer
  máy điều khoảng hàn
  đoạn
  prediction interval
  khoảng dự đoán
  time interval meter
  máy đo thời đoạn
  phạm vi
  quãng cách
  Minimum Picture Interval (MPI)
  quãng cách ảnh nhỏ nhất
  recurrence interval
  quãng cách lặp
  test interval
  quãng cách thí nghiệm
  test interval
  quãng cách thử
  quãng
  diminished interval
  quãng thứ
  frequency interval
  quãng tần số
  interval of time
  quãng thời gian
  interval operation
  sự hoạt động ngắt quãng
  Minimum Picture Interval (MPI)
  quãng cách ảnh nhỏ nhất
  musical interval
  quãng âm
  recurrence interval
  quãng cách lặp
  test interval
  quãng cách thí nghiệm
  test interval
  quãng cách thử

  Địa chất

  khoảng, khoảng cách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X