• /n. ɪkˈspɛrəmənt ; v. ɛkˈspɛrəˌmɛnt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cuộc thí nghiệm, cuộc thử nghiệm

  Nội động từ

  To experiment on/with sth
  Thí nghiệm trên/bằng cái gì

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thí nghiệm, thực nghiệm // làm thực nghiệm
  combined experiment
  (thống kê ) thí nghiệm hỗn hợp
  complex experiment
  thí nghiệm phức tạp
  factorial experiment
  (thống kê ) thí nghiệm giai thừa
  model experiment
  thí nghiệm mô hình


  Xây dựng

  thử nghiệm {sự thử nghiệm}

  Cơ - Điện tử

  Sự thựcnghiệm, sự thính nghiệm, sự thử 

  Kỹ thuật chung

  làm thí nghiệm
  sự thí nghiệm
  sự thử nghiệm
  thí nghiệm mỏi

  Kinh tế

  cuộc thí nghiệm
  phép thử
  sự thử
  sự thí nghiệm
  thí nghiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X