• /´waindiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khúc lượn, khúc quanh
  Sự cuộn, sự cuốn; guồng (tơ, chỉ, sợi)
  (ngành mỏ) sự khai thác
  Sự lên dây (đồng hồ)
  (kỹ thuật) sự vênh

  Tính từ

  Uốn khúc, quanh co (sông, đường)
  Xoáy trôn ốc, xoắn ốc, cuộn lại, cuốn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  [vòng, sự] quay; sự uốn

  Cơ khí & công trình

  cuộn dây điện (trong một máy điện hay bộ điện thế)

  Xây dựng

  khúc lượn
  khúc quanh
  sự cuộn (không có lõi)
  trục tải mỏ quặng

  Điện

  kiểu quấn dây
  armature winding
  kiểu quấn dây phần ứng
  bifilar winding
  kiểu quấn dây chập đôi

  Điện lạnh

  dây quấn
  armature winding
  dây quấn phần ứng
  barrel winding
  bộ dây quấn kiểu trống
  commutating winding
  dây quấn đổi chiều
  concentrated winding
  dây quấn tập trung
  diamond winding
  dây quấn đồng khuôn
  distributed winding
  cuộn dây quấn rải
  end winding
  đầu dây quấn
  end winding
  phần đầu nối dây quấn
  excitation winding
  dây quấn kích thích
  fractional slot winding
  dây quấn số rãnh phân số
  fractional-pitch winding
  cuộn dây quấn bước ngắn
  frog-leg winding
  dây quấn kiểu chân nhái
  full-pitch winding
  cuộn dây quấn bước đủ
  high-voltage winding
  dây quấn cao áp
  integral slot winding
  dây quấn số rãnh nguyên
  long-pitch winding
  dây quấn bước dài
  phase winding
  dây quấn pha
  preformed winding
  dây quấn định hình trước
  preformed winding
  dây quấn theo khuôn
  pull-through winding
  dây quấn sợi kéo
  push-through winding
  dây quấn kiểu lõi bọc
  reentrant winding
  cuộn dây quấn trở lại (tạo thành mạch kín)
  rotor winding
  dây quấn rôto
  short-pitch winding
  dây quấn bước ngắn
  single-layer winding
  cuộn dây quấn lớp đơn
  single-layer winding
  cuộn dây quấn một lớp
  split throw winding
  dây quấn bậc thang
  split winding
  dây quấn bậc thang
  stabilizing winding
  dây quấn ổn định
  stator winding
  dây quấn phần tĩnh
  two-in-hand winding
  dây quấn hai mạch (đồng thời)
  wave winding
  dây quấn sóng
  winding factor
  hệ số dây quấn

  Điện

  quấn dây

  Giải thích VN: Cuộn dây điện trong một máy điện hay bộ biến thế.

  armature winding
  kiểu quấn dây phần ứng
  bifilar winding
  kiểu quấn dây chập đôi
  concentric winding
  sự quấn dây đồng tâm
  consequent-pole winding
  quấn dây cực hệ quả
  disk winding
  quấn dây kiểu đĩa
  duplex winding
  quấn dây ghép đôi
  fractional-pitch winding
  quấn dây bước phân số
  lap winding
  quấn dây chồng
  lattice winding
  quấn dây mắt cáo
  loop winding
  quấn dây kiểu vòng
  mush winding
  quấn dây kiểu rối
  random winding
  cách quấn dây ngẫu nhiên
  random winding
  quấn dây ngẫu nhiên
  ring winding
  quấn dây vòng
  series winding
  sự quấn dây nối tiếp
  simplex winding
  quấn dây đơn giản
  single-layer winding
  quấn dây lớp đơn
  skein winding
  quấn dây kiểu cuộn chỉ
  wave winding
  cách quấn dây dạng sóng
  winding diagram
  sơ đồ quấn dây

  Kỹ thuật chung

  cuộn dây
  additional winding
  cuộn dây bổ sung
  additional winding
  cuộn dây phụ
  amortisseur winding
  cuộn dây cản dịu
  amortisseur winding
  cuộn dây giảm xóc
  armature winding
  cuộn dây phần ứng điện
  armature winding
  cuộn dây ứng điện
  Ayrton-Perry winding
  cuộn dây Ayrton-Perry
  banked winding
  nhóm cuộn dây
  bar winding
  cuộn dây dạng thanh
  barrel winding
  cuộn dây phản ứng
  basket winding
  cuộn dây kiểu đáy giỏ
  basket winding
  cuộn dây kiểu giỏ
  bias winding
  cuộn dây định thiên
  bifilar winding
  cuộn dây cuốn kép
  bifilar winding
  cuộn dây quấn chập đôi
  bipolar winding
  cuộn dây lưỡng cực
  bobbin winding
  cuộn dây kiểu cuộn chỉ
  bobbin winding
  cuộn dây ống
  cage motor, rotor, winding
  cuộn dây kiểu lồng
  coil winding
  sự quấn cuộn dây
  commutating winding
  cuộn dây đổi nối
  compensated winding
  cuộn dây đã bù
  compensated winding
  cuộn dây mặt cực
  compensating winding
  cuộn dây bù
  compensating winding
  cuộn (dây) bù
  compensation winding
  cuộn dây bù
  compound winding
  cuộn dây hỗn hợp
  control winding
  cuộn dây điều khiển
  damper winding
  cuộn dây cản dịu
  damper winding
  cuộn dây giảm xóc
  deep-bar winding
  cuộn dây rãnh sâu
  diamond winding
  cuộn dây hình thoi
  disc winding
  cuộn dây hình đĩa
  disk winding
  cuộn dây hình đĩa
  distributed winding
  cuộn dây quấn rải
  double disc winding
  cuộn dây hình đĩa kép
  double disk winding
  cuộn dây hình đĩa
  double winding
  cuộn dây chập đôi
  double-cage winding
  cuộn dây lồng kép
  drum winding
  cuộn (dây) hình trống
  drum winding
  cuộn dây hình trống
  duplex winding
  cuộn dây hai mạch
  end winding
  cuộn dây cuối
  excitation winding
  cuộn dây kích thích
  feed-in of winding
  sự luồn cuộn dây vào
  feedback winding
  cuộn dây hồi tiếp
  field coil winding
  cuộn dây kích từ
  field winding
  cuộn dây kích thích
  filament winding
  cuộn dây tim đèn
  filament winding
  sự cuốn dây tóc
  fractional-pitch winding
  cuộn dây quấn bước ngắn
  frog-leg winding
  cuộn dây kiểu chân ếch
  full-pitch winding
  cuộn dây quấn bước đủ
  Gramme winding
  cuộn dây Gramme
  gramme winding
  cuộn dây hình xuyến
  heliacal winding
  cuộn dây xoắn ốc
  helical winding
  cuộn dây xoắn
  high-tension winding (s)
  cuộn dây thứ cấp
  high-voltage winding
  cuộn dây điện áp cao
  holding winding
  cuộn dây giữ (rơle)
  honeycomb winding
  cuộn dây kiểu tổ ong
  hoop winding
  cách cuốn dây
  hoop winding
  cấu trúc bộ cuộn dây
  lap winding
  cuộn dây xếp (lợp)
  lattice winding
  cuộn dây chéo đầu
  long-pitch winding
  cuộn dây bước dài
  loop winding
  cuộn dây vòng kín
  low-voltage winding
  cuộn dây điện áp thấp
  multi-winding transformer
  biến áp nhiều cuộn (dây)
  multiple winding
  cuộn dây nhiều lớp
  mush winding
  cuộn dây lồng từng sợi
  noninductive winding
  cuộn dây cuốn chập đôi
  noninductive winding
  cuộn dây không cảm ứng
  number of turns in a winding
  số vòng trong cuộn dây
  open circuit winding
  cuộn dây mạch hở
  open winding
  cuộn dây mạch hở
  phase winding
  cuộn dây pha
  phase winding
  cuộn dây pha (ở phần ứng động cơ đa pha)
  pi winding
  cuộn dây hình chữ pi
  pin winding
  cuộn dây có chốt
  pin winding
  cuộn dây hình ống
  pole-face winding
  cuộn dây đã bù
  pole-face winding
  cuộn dây mặt cực
  pull-through winding
  cuộn dây kéo xuyên lỗ
  push-though winding
  cuộn dây đẩy xuyên
  quadrifilar winding
  cuộn dây bốn sợi
  random winding
  cuộn dây lồng rời
  random winding
  cuộn dây ngẫu nhiên
  random winding
  cuộn dây quấn tạp
  rated voltage of a winding
  điện áp danh định của cuộn dây
  reentrant winding
  cuộn dây quấn trở lại (tạo thành mạch kín)
  regulating winding
  cuộn dây điều chỉnh (ở biến áp)
  relay winding
  cuộn dây rơle
  ring winding
  cuộn dây hình nhẫn
  rotor winding
  cuộn dây rôto
  salient-field winding
  cuộn dây kích thích lồi
  sandwich winding
  cuộn dây cuốn nhiều lớp
  secondary winding
  cuộn dây thứ cấp
  secondary winding
  cuộn dây thứ cấp (ở máy biến áp)
  series winding
  cuộn dây nối tiếp
  short-pitch winding
  cuộn dây bước ngắn
  shunt winding
  cuộn dây mạch song song
  shunt winding
  cuộn dây mạch sun
  signal winding
  cuộn dây tín hiệu (của bộ điện kháng bão hòa)
  simplex winding
  cuộn dây mạch đơn
  single phase winding
  cuộn dây một pha
  single-layer winding
  cuộn dây quấn lớp đơn
  single-layer winding
  cuộn dây quấn một lớp
  split phase winding
  cuộn dây rẽ pha
  squirrel-cage winding
  cuộn dây lồng sóc
  squirrel-cage winding
  một loại cuộn dây ngắn
  stabilising winding
  cuộn dây ổn định
  stabilized winding
  cuộn dây ổn định
  stabilized winding
  cuộn dây thứ ba
  starter field winding
  cuộn dây kích (bộ) khởi động
  stator winding
  cuộn dây stato
  tapped primary winding
  cuộn dây sơ cấp trích ra
  tapping current of winding
  dòng điện phân nhánh từ cuộn dây
  tertiary winding
  cuộn dây ổn định
  three-phase armature winding
  cuộn dây ba pha phần ứng
  three-phase rotor winding
  cuộn dây rôto ba pha
  three-phase stator winding
  cuộn dây stato ba pha
  three-slot winding
  cuộn dây ba khe
  three-slot winding
  cuộn dây ba rãnh
  two-phase rotor winding
  cuộn dây rôto hai pha
  two-phase stator winding
  cuộn dây rôto hai pha
  unifilar winding
  cuộn dây đơn
  wave winding
  cuộn dây sóng
  winding capacitance
  điện dung cuộn dây
  winding coefficient
  hệ số cuốn dây
  winding ends
  đầu cuộn dây
  winding insulation
  sự cách điện cuộn dây
  winding lead
  đầu dây ra (của cuộn dây)
  winding machine
  máy cuốn dây
  winding pitch
  cữ cuốn dây
  winding resistance
  điện trở (một chiều) của cuộn dây
  winding shield
  vỏ cuộn dây
  cuộn
  additional winding
  cuộn dây bổ sung
  additional winding
  cuộn dây phụ
  amortisseur winding
  cuộn dây cản dịu
  amortisseur winding
  cuộn dây giảm xóc
  armature winding
  cuộn dây phần ứng điện
  armature winding
  cuộn dây ứng điện
  Ayrton-Perry winding
  cuộn dây Ayrton-Perry
  banked winding
  nhóm cuộn dây
  bar winding
  cuộn dây dạng thanh
  bar winding
  cuộn thanh dây
  barrel winding
  cuộn dây phản ứng
  basket winding
  cuộn dây kiểu đáy giỏ
  basket winding
  cuộn dây kiểu giỏ
  bias winding
  cuộn dây định thiên
  bias winding
  cuộn phân cực
  bifilar winding
  cuộn dây cuốn kép
  bifilar winding
  cuộn dây quấn chập đôi
  bipolar winding
  cuộn dây lưỡng cực
  bobbin winding
  cuộn dây kiểu cuộn chỉ
  bobbin winding
  cuộn dây ống
  cage motor, rotor, winding
  cuộn dây kiểu lồng
  cage winding
  dây cuốn lồng sóc
  choking winding
  cuộn cảm
  coil winding
  sự quấn cuộn dây
  commutating winding
  cuộn dây đổi nối
  compensated winding
  cuộn dây đã bù
  compensated winding
  cuộn dây mặt cực
  compensating winding
  cuộn bù
  compensating winding
  cuộn dây bù
  compensating winding
  cuộn (dây) bù
  compensation winding
  cuộn dây bù
  compound field winding
  cuộn kích từ hỗn hợp
  compound winding
  cuộn dây hỗn hợp
  control winding
  cuộn dây điều khiển
  control winding
  cuộn điều kiển
  damper winding
  cuộn cản dịu
  damper winding
  cuộn dây cản dịu
  damper winding
  cuộn dây giảm xóc
  damping winding
  dây cuốn cản dịu
  deep-bar winding
  cuộn dây rãnh sâu
  diamond winding
  cuộn dây hình thoi
  disc winding
  cuộn dây hình đĩa
  disk winding
  cuộn dây hình đĩa
  distributed winding
  cuộn dây quấn rải
  distributed winding
  kiểu cuốn rải
  double disc winding
  cuộn dây hình đĩa kép
  double disk winding
  cuộn dây hình đĩa
  double winding
  cuộn dây chập đôi
  double-cage winding
  cuộn dây lồng kép
  drum winding
  cuộn (dây) hình trống
  drum winding
  cuộn dây hình trống
  duplex winding
  cuộn dây hai mạch
  end winding
  cuộn dây cuối
  excitation winding
  cuộn dây kích thích
  exciting winding
  cuộn kích thích
  feed-in of winding
  sự luồn cuộn dây vào
  feedback winding
  cuộn dây hồi tiếp
  field coil winding
  cuộn dây kích từ
  field winding
  cuộn dây kích thích
  filament winding
  cuộn dây tim đèn
  filament winding
  sự cuốn dây tóc
  fractional pitch winding
  dây cuốn bước ngắn
  fractional-pitch winding
  cuộn dây quấn bước ngắn
  frog-leg winding
  cuộn dây kiểu chân ếch
  full-pitch winding
  cuộn dây quấn bước đủ
  Gramme winding
  cuộn dây Gramme
  gramme winding
  cuộn dây hình xuyến
  Gramme winding
  cuộn giấy Gramme
  heliacal winding
  cuộn dây xoắn ốc
  helical winding
  cuộn dây xoắn
  high-tension winding (s)
  cuộn dây thứ cấp
  high-voltage winding
  cuộn cao áp
  high-voltage winding
  cuộn dây điện áp cao
  hold-in winding or holding winding
  cuộn giữ
  holding winding
  cuộn dây giữ (rơle)
  honeycomb winding
  cuộn dây kiểu tổ ong
  hoop winding
  cách cuốn dây
  hoop winding
  cấu trúc bộ cuộn dây
  inductive winding
  cuộn cảm ứng
  inductive winding
  cuộn điện cảm
  lap winding
  cuộn dây xếp (lợp)
  lap winding
  dây cuốn xếp (lợp)
  lattice winding
  cuộn dây chéo đầu
  long-pitch winding
  cuộn dây bước dài
  loop winding
  cuộn dây vòng kín
  low-voltage winding
  cuộn dây điện áp thấp
  low-voltage winding
  cuộn hạ áp
  medium-voltage winding
  cuộn trung áp
  multi-winding transformer
  biến áp nhiều cuộn (dây)
  multiple winding
  cuộn dây nhiều lớp
  mush winding
  cuộn dây lồng từng sợi
  noninductive winding
  cuộn dây cuốn chập đôi
  noninductive winding
  cuộn dây không cảm ứng
  number of turns in a winding
  số vòng trong cuộn dây
  open circuit winding
  cuộn dây mạch hở
  open winding
  cuộn dây mạch hở
  phase winding
  cuộn dây pha
  phase winding
  cuộn dây pha (ở phần ứng động cơ đa pha)
  pi winding
  cuộn dây hình chữ pi
  pin winding
  cuộn dây có chốt
  pin winding
  cuộn dây hình ống
  pole-face winding
  cuộn dây đã bù
  pole-face winding
  cuộn dây mặt cực
  power winding
  cuộn công suất (ở bộ điện kháng)
  primary winding
  cuộn sơ
  primary winding
  cuộn sơ cấp
  pull-in winding
  cuộn hút (máy khởi động)
  pull-through winding
  cuộn dây kéo xuyên lỗ
  push-though winding
  cuộn dây đẩy xuyên
  quadrifilar winding
  cuộn dây bốn sợi
  random winding
  cuộn dây lồng rời
  random winding
  cuộn dây ngẫu nhiên
  random winding
  cuộn dây quấn tạp
  rated voltage of a winding
  điện áp danh định của cuộn dây
  reentrant winding
  cuộn dây quấn trở lại (tạo thành mạch kín)
  regulating winding
  cuộn dây điều chỉnh (ở biến áp)
  reinforcement winding machine
  máy cuộn cốt thép
  relay winding
  cuộn dây rơle
  ring winding
  cuộn dây hình nhẫn
  rotor winding
  cuộn dây rôto
  rotor winding
  cuộn rôto
  salient-field winding
  cuộn dây kích thích lồi
  sandwich winding
  cuộn dây cuốn nhiều lớp
  secondary coil or secondary winding
  cuộn thứ cấp
  secondary winding
  cuộn dây thứ cấp
  secondary winding
  cuộn dây thứ cấp (ở máy biến áp)
  secondary winding
  cuộn thứ cấp
  secondary winding
  cuộn thứ cấp (đánh lửa)
  separate winding transformer
  máy biến áp cuộn tách riêng
  separate-winding transformer
  biến áp (có cuộn) phân li
  series winding
  cuộn dây nối tiếp
  series winding
  cuộn nối tiếp (trong biến áp tự ngẫu)
  short-pitch winding
  cuộn dây bước ngắn
  shunt winding
  cuộn dây mạch song song
  shunt winding
  cuộn dây mạch sun
  signal winding
  cuộn dây tín hiệu (của bộ điện kháng bão hòa)
  simplex winding
  cuộn dây mạch đơn
  single phase winding
  cuộn dây một pha
  single-layer winding
  cuộn dây quấn lớp đơn
  single-layer winding
  cuộn dây quấn một lớp
  skein winding
  quấn dây kiểu cuộn chỉ
  split phase winding
  cuộn dây rẽ pha
  split-phase winding
  cuộn tách pha
  spring winding machine
  máy cuốn lò xo
  squirrel-cage winding
  cuộn dây lồng sóc
  squirrel-cage winding
  một loại cuộn dây ngắn
  stabilising winding
  cuộn dây ổn định
  stabilized winding
  cuộn dây ổn định
  stabilized winding
  cuộn dây thứ ba
  stabilizing winding
  cuộn ổn định
  starter field winding
  cuộn dây kích (bộ) khởi động
  starting winding
  cuộn khởi động
  stator winding
  cuộn dây stato
  tapped primary winding
  cuộn dây sơ cấp trích ra
  tapped primary winding
  cuộn sơ nối ra
  tapped secondary winding
  cuộn thứ cấp được nối ra
  tapped winding
  cuộn nhiều đầu ra
  tapping current of winding
  dòng điện phân nhánh từ cuộn dây
  tertiary winding
  cuộn dây ổn định
  three-phase armature winding
  cuộn dây ba pha phần ứng
  three-phase rotor winding
  cuộn dây rôto ba pha
  three-phase stator winding
  cuộn dây stato ba pha
  three-slot winding
  cuộn dây ba khe
  three-slot winding
  cuộn dây ba rãnh
  two-phase rotor winding
  cuộn dây rôto hai pha
  two-phase stator winding
  cuộn dây rôto hai pha
  unifilar winding
  cuộn dây đơn
  wave winding
  cuộn dây sóng
  winding capacitance
  điện dung cuộn dây
  winding coefficient
  hệ số cuốn dây
  winding ends
  đầu cuộn dây
  winding insulation
  sự cách điện cuộn dây
  winding lead
  đầu dây ra (của cuộn dây)
  winding machine
  máy cuốn dây
  winding machine
  máy cuộn lại
  winding machine
  máy cuốn môbin
  winding machine
  máy cuộn ngược
  winding pitch
  cữ cuốn dây
  winding resistance
  điện trở (một chiều) của cuộn dây
  winding shield
  vỏ cuộn dây
  winding speed
  tốc độ cuộn
  winding tackle
  hệ puli cuộn (phụ tùng trên boong)
  winding tackle
  palăng cuộn
  winding up
  cuốn vào
  winding-on machine
  máy cuộn lại
  winding-on machine
  máy cuộn ngược
  ống ruột gà
  quanh co
  sự cong vênh
  sự cuộn
  filament winding
  sự cuốn dây tóc
  sự quấn
  center winding
  sự quấn từ giữa
  centre winding
  sự quấn từ giữa
  coil winding
  sự quấn cuộn dây
  concentric winding
  sự quấn dây đồng tâm
  layer winding
  sự quấn thành lớp
  reinforcement wire winding
  sự quấn cốt
  reinforcement wire winding
  sự quấn lõi
  series winding
  sự quấn dây nối tiếp
  sự quấn dây
  concentric winding
  sự quấn dây đồng tâm
  series winding
  sự quấn dây nối tiếp
  sự quay
  sự uốn
  vong dây
  vòng quay
  vòng ren
  uốn khúc
  winding step
  mức độ uốn khúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X