• /¸sʌbsti´tju:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thay thế; sự được thay thế
  Hành động thay thế
  two substitutions were made during the match
  trong trận đấu đã thay thế hai cầu thủ
  Sự thay đổi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phép thế
  binary linear substitution
  phép thế tuyến tính nhị phân
  co-gradient substitution
  phép thế hiệp bộ
  degree of a substitution
  bậc của một phép thế
  degree of substitution
  bậc của một phép thế
  degree of substitution
  bậc của phép thế
  elimination by substitution
  khử (tần số) bằng phép thế
  even substitution
  phép thế chẵn
  fractional linear substitution
  phép thế phân tuyến tính
  free substitution
  phép thế tự do
  identical substitution
  phép thế đồng nhất
  integrate by substitution
  lấy tích phân bằng phép thế
  inverse substitution
  phép thế nghịch
  inverse substitution
  phép thế nghịch đảo
  linear substitution
  phép thế tuyến tính
  loxodromic substitution
  phép thế tà hành
  multiplicator of a linear substitution
  nhân tử của một phép thế tuyến tính
  odd substitution
  phép thế lẻ
  odd substitution
  phép thể lẻ
  orthogonal substitution
  phép thế trực giao
  substitution group
  nhóm các phép thế
  successive substitution
  phép thế liên tiếp
  synthetic (al) substitution
  phép thế tổng hợp
  trigonometric (al) substitution
  phép thế lượng giác
  phép thế, sự thế

  Xây dựng

  sự được thay thế

  Điện tử & viễn thông

  phép thay thế

  Kỹ thuật chung

  chuyển đổi
  sự thay thế
  address substitution
  sự thay thế địa chỉ
  command substitution
  sự thay thế lệnh
  filename substitution
  sự thay thế tên tệp
  history substitution
  lịch sử thay thế
  parameter substitution
  sự thay thế tham số
  substitution of members
  sự thay thế các cấu kiện
  symbol substitution
  sự thay thế ký hiệu
  variable substitution
  sự thay thế biến
  thay chỗ
  thay thế
  address substitution
  sự thay thế địa chỉ
  Bipolar 3 Zero Substitution (B3ZS)
  lưỡng cực với việc thay thế 3 bit 0
  Bipolar 8 Zero Substitution (B8ZS)
  lưỡng cực với việc thay thế 8 bit 0
  Bipolar with 6 Zero Substitution (B6ZS)
  lưỡng cực với việc thay thế 6 bit 0
  command substitution
  sự thay thế lệnh
  elasticity of substitution
  độ co giãn thay thế
  filename substitution
  sự thay thế tên tệp
  history substitution
  lịch sử thay thế
  indirect substitution
  thay thế gián tiếp
  method of restraint substitution
  phương pháp thay thế liên kết
  method of substitution
  phương pháp thay thế
  parameter substitution
  sự thay thế tham số
  poly-substitution
  thay thế nhiều lần
  substitution alphabet
  bảng chữ cái thay thế
  substitution character
  ký tự thay thế
  substitution cipher
  mã thay thế
  substitution error
  lỗi thay thế
  substitution list
  danh sách thay thế
  substitution method
  phương pháp (thay) thế
  substitution method
  phương pháp thay thế
  substitution of members
  sự thay thế các cấu kiện
  substitution oscillator
  bộ dao động thay thế
  substitution point
  điểm thay thế
  substitution product
  sản phẩm thay thế
  substitution rate
  tốc độ thay thế
  substitution reaction
  phản ứng thay thế
  substitution rule
  quy tắc thay thế
  substitution string
  chuỗi thay thế
  substitution therapy
  liệu pháp thay thế
  substitution variable
  biến thay thế
  symbol substitution
  sự thay thế ký hiệu
  variable substitution
  sự thay thế biến
  variable substitution
  thay thế biến
  variable substitution
  thay thế biến số

  Kinh tế

  sự thay thế
  import substitution
  sự thay thế nhập khẩu
  thay thế
  elasticity of substitution
  tính co giãn thay thế
  elasticity of technical substitution
  độ co giãn của thay thế kỹ thuật
  import substitution
  sự thay thế nhập khẩu
  import substitution
  thay thế nhập khẩu
  law of substitution
  quy luật thay thế
  marginal rate of substitution
  tỷ suất thay thế biên
  marginal rate of technical substitution
  tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên
  method of substitution
  phương pháp thay thế
  same-day substitution
  thay thế cùng ngày
  subjective rate of substitution
  tỉ lệ thay thế chủ quan
  substitution account
  tài khoản thay thế
  substitution account
  tài khoản thay thế (của Quỹ tiền tệ Quốc tế)
  substitution curve
  đường cong thay thế
  substitution effect
  hiệu quả thay thế
  substitution effect
  hiệu ứng (tác động) thay thế
  substitution law
  quy luật thay thế
  substitution rate
  tỉ lệ thay thế
  substitution theorem
  định lý có tính thay thế

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X