• /'kwɔntəm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .quanta

  Phần, mức, ngạch; lượng, định lượng
  to fix the quantum of damages
  định mức lượng thiệt hại
  to have one's quantum of
  đã được dự phần, đã được hưởng phần
  (vật lý) lượng tử
  light quantum
  lượng tử ánh sáng
  energy quantum
  lượng tử năng lượng
  ( định ngữ) (vật lý) (thuộc) lượng tử
  quantum theory
  thuyết lượng tử
  quantum effect
  hiệu ứng lượng tử

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lượng tử
  light quantum
  lượng tử ánh sáng

  Kỹ thuật chung

  lượng tử

  Giải thích VN: Lượng số gián đoạn có bất cứ một tính chất vậtlý nào như động lượng, năng lượng, khối lượng...

  azimuthal quantum number
  lượng tử số phương vị
  effective quantum
  lượng tử hữu hiệu
  energy quantum
  lượng tử năng lượng
  flux quantum
  lượng tử thông lượng
  fractional quantum Hall effect
  hiệu ứng Hall lượng tử phân số
  gamma quantum
  lượng tử gama
  integral quantum Hall effect
  hiệu ứng Hall lượng tử nguyên
  light quantum
  lượng tử ánh sáng
  magnetic quantum number
  lượng tử số từ
  magnetic quantum number
  số lượng tử từ
  main quantum number
  lượng tử số chính
  molecular quantum solids
  chất rắn lượng tử phân tử
  Multichannel Quantum Defect Theory (MQDT)
  thuyết lượng tử khuyết đa kênh
  nuclear spin quantum number
  lượng tử số pin hạt nhân
  orbital angular momentum quantum number
  lượng tử số momen xung lượng quỹ đạo
  orbital quantum number
  lượng tử số quỹ đạo
  ordered quantum system
  hệ lượng tử có trật tự
  oscillation quantum number
  lượng tử số dao động
  principal quantum number
  lượng tử số chính
  QCD (quantumchromodynamics)
  sắc động lực học lượng tử
  QED (quantumelectrodynamics)
  điện động lực học lượng tử
  quantum acoustics
  âm học lượng tử
  quantum angular momentum
  mômen (xung lượng) lượng tử
  quantum chaos
  hỗn độn lượng tử
  quantum computer
  máy điện toán lượng tử
  quantum computer
  máy tính lượng tử
  quantum computing
  sự tính toán lượng tử
  quantum condition
  điều kiện lượng tử
  quantum correction
  hiệu chỉnh lượng tử
  quantum cryptography
  phép lập mã lượng tử
  quantum crystal
  tinh thể lượng tử
  quantum device
  linh kiện lượng tử
  quantum dot
  chấm lượng tử
  quantum dot cell
  ô chấm lượng tử
  quantum dots
  dấu chấm lượng tử
  quantum effect
  hiệu ứng lượng tử
  quantum efficiency
  hiệu suất lượng từ
  quantum efficiency
  hiệu suất lượng tử
  quantum electrodynamics (QED)
  điện động học lượng tử
  quantum electronics
  điện tử học lượng tử
  Quantum Electronics and Laser Science (QELS)
  điện tử học lượng tử và khoa học laze
  quantum energy
  năng lượng lượng tử
  quantum energy level
  mức năng lượng lượng tử
  quantum entanglement
  vướng mắc lượng tử
  quantum entanglement
  vương vấn lượng tử
  quantum field theory
  lý thuyết trường lượng tử
  Quantum Field Theory (QFT)
  lý thuyết trường lượng tử
  quantum Hall effect
  hiệu ứng Hall lượng từ
  quantum Hall effect
  hiệu ứng Hall lượng tử
  quantum hydronamic
  thủy động lực lượng tử
  quantum jump
  bước nhảy lượng tử
  quantum jump
  nhảy lượng tử
  quantum leap
  bước nhảy lượng tử
  quantum limit
  giới hạn lượng tử
  quantum logic
  lôgic lượng tử
  quantum mechanical energy level of atoms
  lượng tử cơ năng nguyên tử
  quantum mechanics
  cơ (học) lượng tử
  quantum mechanics
  học lượng tử
  Quantum Network Design (QND)
  thiết kế mạng lượng tử
  quantum noise
  âm lượng tử
  quantum noise
  tạp âm lượng tử
  quantum number
  lượng tử số
  quantum number
  số lượng tử
  quantum of action
  lượng tử tác dụng
  quantum physics
  vật lý lượng tử
  quantum plasma
  thể diện tương lượng tử
  quantum restriction
  giới hạn lượng tử
  quantum restriction
  sự giới hạn lượng tử
  quantum solids
  chất rắn lượng tử
  quantum statistics
  thống kê học lượng tử
  quantum statistics
  thống kế lượng tử
  quantum theory
  lý thuyết lượng tử
  quantum theory of radiation
  thuyết lượng tử về bức xạ
  quantum transition
  sự chuyển lượng tử
  quantum turbulence
  chảy rối lượng tử
  quantum well
  giếng lượng tử
  quantum wire
  dây lượng tử
  quantum yield
  hiệu suất lượng tử
  quantum yield of luminescence
  hiệu suất phát sáng lượng tử
  quantum-mechanical
  cơ lượng tử
  quantum-mechanical correction
  hiệu chỉnh cơ lượng tử
  quantum-mechanical line shape
  dạng vạch cơ lượng tử
  rotational quantum number
  lượng tử số quay
  spin quantum number
  lượng tử số spin
  squeezed quantum state
  trạng thái lượng tử ép
  Super conductive Quantum Interference Device (SQID)
  thiết bị can nhiễu luợng tử siêu dẫn
  superconducting quantum interference device (SQUID)
  dụng cụ giao thoa lượng tử siêu dẫn
  superconducting quantum interference device (SQUID)
  linh kiện giao thoa lượng tử siêu dẫn
  superconductive quantum interference device (SQUID)
  thiết bị giao thoa lượng tử siêu dẫn
  time quantum
  lượng tử thời gian
  total angular momentum quantum number
  lượng tử số momen xung lượng toàn phần
  total magnetic quantum number
  lượng tử số từ toàn phần
  total spin quantum number
  lượng tử số spin toàn phần
  vibrational quantum number
  lượng tử số dao động
  X-ray quantum
  lượng tử tia x

  Kinh tế

  định lượng
  ngạch
  số xác định cụ thể
  số lượng
  quantum indexes of export and import
  chỉ số số lượng xuất khẩu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X