• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  sự chảy ròng

  Kỹ thuật chung

  lưu lượng nước mưa
  winter runoff
  lưu lượng nước mùa đông
  dòng chảy
  acid runoff
  dòng chảy mặt axit
  annual distribution of runoff
  sự phân phối dòng chảy trong năm
  annual runoff
  dòng chảy năm
  assured runoff
  dòng chảy bảo đảm
  average long-term runoff
  tiêu chuẩn dòng chảy trung bình
  base runoff
  dòng chảy ngầm
  cumulative runoff
  dòng chảy cộng dồn
  depth of runoff
  chiều sâu dòng chảy
  depth of runoff
  độ sâu dòng chảy
  ground water runoff
  dòng chảy dưới đất
  groundwater runoff
  dòng chảy ngầm
  immediate runoff
  dòng chảy mặt
  mean annual runoff
  dòng chảy trung bình nhiều năm
  mean daily runoff
  dòng chảy trung bình ngày
  mean monthly runoff
  dòng chảy trung bình tháng
  minimum runoff
  dòng chảy cực tiểu
  normal annual runoff
  dòng chảy bình quân năm
  overland runoff
  dòng chảy trên mặt đất
  permanent runoff
  dòng chảy thường xuyên
  prediction of runoff
  sự dự báo dòng chảy
  primary runoff
  dòng chảy ban đầu
  primary runoff
  dòng chảy nguyên sinh
  primary runoff rate
  hệ số dòng chảy ban đầu
  rainfall runoff relationship
  quan hệ mưa-dòng chảy
  rate of runoff
  lưu lượng dòng chảy
  rate of runoff
  môdun dòng chảy
  rate of runoff
  tốc độ dòng chảy
  rate of underground runoff
  môđun dòng chảy ngầm
  rational runoff formula
  công thức dòng chảy hợp lý
  river runoff
  dòng chảy của sông
  river runoff
  dòng chảy ở sông
  river runoff
  dòng chảy sông
  river runoff formula
  công thức tính dòng chảy sông
  runoff control coefficient
  hệ số điều chỉnh dòng chảy
  runoff depth
  chiều sâu dòng chảy
  runoff direction change
  sự đổi hướng dòng chảy
  runoff forecast
  dự báo dòng chảy
  runoff forecasting
  sự dự báo dòng chảy
  runoff formula
  công thức dòng chảy
  runoff plot
  khu vực dòng chảy
  runoff process
  quá trình dòng chảy
  runoff rate
  lưu lượng dòng chảy
  runoff variability
  sự biến đổi dòng chảy
  runoff variability
  tính biến đổi dòng chảy
  seasonal runoff
  dòng chảy theo mùa
  spring runoff
  dòng chảy mùa xuân
  spring snowmelt runoff
  dòng chảy mùa xuân do tuyết tan
  standard runoff
  dòng chảy tiêu chuẩn (cho dự án)
  subsurface runoff
  dòng chảy do mưa rào
  surface runoff
  dòng chảy thoát bề mặt
  surface runoff
  dòng chảy trên mặt
  surface runoff
  dòng chảy trên mặt đất
  total runoff
  tổng lượng dòng chảy
  underflow runoff
  dòng chảy dưới lòng sông
  unit runoff
  dòng chảy đơn vị
  watershed runoff
  dòng chảy lưu vực
  dòng xả
  sự chảy thoát
  sự rò

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X