• /'ə:niɳz/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  Tiền kiếm được, tiền lương
  Tiền lãi

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lợi nhuận
  retained earnings
  lợi nhuận để lại

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  doanh lợi
  earnings cycle
  chu kỳ doanh lợi
  thu nhập
  accounting earnings
  thu nhập trên sổ sách kế toán
  agency earnings
  thu nhập của các cơ quan (nhà nước)
  average earnings
  thu nhập bình quân
  branch earnings
  thu nhập của chi nhánh
  cash earnings
  thu nhập bằng tiền
  disposable earnings
  thu nhập tùy dụng
  earnings after tax
  thu nhập sau thuế
  earnings before tax
  thu nhập trước thuế
  earnings before taxes
  thu nhập trước thuế
  earnings in foreign exchange
  thu nhập ngoại hối
  earnings momentum
  đà tăng thu nhập
  earnings of investment
  thu nhập đầu tư
  earnings per share
  thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu
  earnings per share (e.p.s)
  tỷ lệ thu nhập trên cổ phần
  earnings rule
  quy tắc thu nhập
  earnings test
  điều tra thu nhập
  earnings-related pension
  hưu bổng theo thu nhập
  efficiency earnings
  thu nhập hiệu quả
  efficiency earnings
  thu nhập hiệu quả (thu nhập theo đơn vị hiệu quả)
  excess earnings
  thu nhập vượt mức
  exchange earnings
  thu nhập ngoại hối
  extraneous earnings
  thu nhập thêm
  foreign exchange earnings
  thu nhập ngoại hối
  gross earnings
  thu nhập gộp
  invisible earnings
  thu nhập (thực tế) vô hình
  invisible earnings
  thu nhập vô hình
  lower earnings limit
  giới hạn thu nhập thấp hơn
  net earnings summary
  tổng hợp thu nhập thuần
  net relevant earnings
  thu nhập ròng thích đáng (của cá nhân)
  net relevant earnings
  thu nhập thực tế của cá nhân
  pensionable earnings
  thu nhập để tính tiền hưu
  pretax earnings
  thu nhập trước thuế
  primary earnings per (common) share
  thu nhập ban đầu tính theo một cổ phiếu (thường)
  quality of earnings
  chất lượng của thu nhập
  quality of earnings
  chất lượng thu nhập
  real earnings
  thu nhập thực tế
  retained earnings
  thu nhập để lại
  state earnings related pension scheme
  chế độ hưu của nhà nước theo thu nhập
  statement of earnings
  bản kê khai thu nhập
  taxable earnings
  thu nhập phải chịu
  taxable earnings
  thu nhập phải chịu thuế
  wage earnings
  thu nhập tiền lương
  wife's earnings
  thu nhập của người vợ
  tiền lương
  average earnings
  tiền lương trung bình
  earnings of management
  tiền lương quản lý
  hourly earnings
  tiền lương tính theo giờ
  index of weekly earnings
  chỉ số tiền lương (hàng) tuần
  wage earnings
  thu nhập tiền lương
  wage earnings
  tiền lương kiếm được
  tiền kiếm được
  average earnings
  tiền kiếm được trung bình
  transfer earnings
  tiền kiếm được do chuyển dùng
  tiền kiếm được thu nhập
  tiền lãi
  control of earnings
  quản lý tiền lãi
  corporate earnings
  tiền lãi của các công ty
  earnings growth
  sự tăng thêm tiền lãi
  earnings statement
  báo cáo tiền lãi (của xí nghiệp)
  foreign exchange earnings
  tiền lãi ngoại hối
  statutory earnings
  tiền lãi hợp pháp, hợp thức
  transfer earnings
  tiền lãi do chuyển nhượng

  Nguồn khác

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  bills , debt , losses , payout

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X