• /´mə:dʒə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thương nghiệp) sự liên doanh liên kết
  a merger between two supermarkets
  sự liên doanh giữa hai siêu thị

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) sự hợp lại, sự lẫn vào

  Kỹ thuật chung

  bộ trộn
  sự kết hợp

  Kinh tế

  công ty được hợp nhất
  Hai hay nhiều công ty cùng loại được ghép lại với nhau để tạo nên 1 công ty mới (công ty hợp nhất). Các công ty cũ không còn tồn tại. Chú ý: Khác với nghĩa Sáp nhập
  hợp nhất
  mega merger
  sự đại hợp nhất
  statutory merger
  sự hợp nhất luật định
  statutory merger
  sự hợp nhất pháp định (theo luật của tiểu bang)
  sự hợp nhất
  consolidation by merger
  sự hợp nhất để củng cố
  Euro merger
  sự hợp nhất của các xí nghiệp của Cộng đồng châu Âu
  horizontal merger
  sự hợp nhất chiều ngang
  horizontal merger
  sự hợp nhất theo chiều ngang
  merger of corporation
  sự hợp nhất xí nghiệp
  merger on equal terms
  sự hợp nhất ngang cấp
  vertical merger
  sự hợp nhất (các công ty) theo hàng dọc
  thương gia xuất khẩu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X