• Thông dụng

  Danh từ

  Sự thất nghiệp, tình trạng thất nghiệp; nạn thất nghiệp
  Số lượng lao động không được dùng

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  số người thất nghiệp
  total unemployment
  tổng số người thất nghiệp
  unemployment levels out
  số người thất nghiệp được ổn định
  thất nghiệp
  casual unemployment
  thất nghiệp tạm thời
  casual unemployment
  thất nghiệp thất thường
  certificate of unemployment
  giấy chứng nhận thất nghiệp
  compulsory unemployment insurance
  bảo hiểm thất nghiệp cưỡng bách
  concealed unemployment
  thất nghiệp che dấu
  concealed unemployment
  thất nghiệp trá hình
  contingency unemployment reserve
  tiền dự trữ thất nghiệp ứng cấp
  cyclical unemployment
  thất nghiệp chu kỳ
  cyclical unemployment
  thất nghiệp thời vận
  cyclical unemployment
  thất nghiệp tuần hoàn
  demand-deficient unemployment
  thất nghiệp do thiếu cầu
  demand-deficient unemployment
  thất nghiệp do thiếu mức cầu
  disguised unemployment
  thất nghiệp trá hình
  exporting unemployment
  thất nghiệp xuất khẩu
  frictional unemployment
  thất nghiệp có tính ma sát
  frictional unemployment
  thất nghiệp do chuyển nghề
  frictional unemployment
  thất nghiệp do cọ xát
  growth-gap unemployment
  nạn thất nghiệp do gián đoạn tăng trưởng
  growth-gap unemployment
  thất nghiệp do tăng trưởng đứt quãng
  heavy unemployment
  thất nghiệp nhiều
  hidden unemployment
  thất nghiệp ẩn tàng, trá hình
  involuntary unemployment
  thất nghiệp không tự nguyện
  involuntary unemployment
  thất nghiệp miễn cưỡng
  latent unemployment
  thất nghiệp ẩn kín
  long-term unemployment
  thất nghiệp kéo dài
  mass unemployment
  thất nghiệp hàng loạt
  mismatch unemployment
  thất nghiệp do không đương hợp
  mismatch unemployment
  thất nghiệp do không tương hợp
  mismatch unemployment
  thất nghiệp do không xứng hợp
  natural rate of unemployment
  tỉ lệ, mức thất nghiệp tự nhiên
  non-frictional unemployment
  thất nghiệp không có tính ma sát
  normal unemployment rate
  tỉ lệ thất nghiệp bình thường
  normal unemployment rate
  tỷ lệ thất nghiệp bình thường
  open unemployment
  thất nghiệp rõ ràng
  partial unemployment
  sự thất nghiệp một phần
  permanent unemployment
  thất nghiệp thường xuyên
  persistent unemployment
  thất nghiệp dai dẳng
  pocket of unemployment
  túi thất nghiệp
  potential unemployment
  thất nghiệp tiềm tàng
  precautionary unemployment
  thất nghiệp dự phòng
  problem of unemployment
  vấn đề thất nghiệp
  productivity unemployment
  thất nghiệp do nâng cao năng suất gây ra
  quasi -unemployment
  gần như thất nghiệp
  quasi-unemployment
  chuẩn thất nghiệp
  rate of unemployment
  tỷ lệ, mức thất nghiệp
  recipient of unemployment pay
  người lãnh trợ cấp thất nghiệp
  regional unemployment
  thất nghiệp khu vực
  residual unemployment
  thất nghiệp do dư thừa
  residual unemployment
  thất nghiệp thặng dư, do dư thừa
  rise in unemployment
  sự gia tăng thất nghiệp
  seasonal unemployment
  thất nghiệp có tính thời vụ, theo mùa
  seasonal unemployment
  thất nghiệp thời vụ
  speculative unemployment
  thất nghiệp có tính đầu cơ
  statutory unemployment allowance
  trợ cấp thất nghiệp pháp định
  structural unemployment
  thất nghiệp (do) cơ cấu
  structural unemployment
  thất nghiệp cơ cấu
  technological unemployment
  thất nghiệp có tính kỹ thuật
  technological unemployment
  thất nghiệp do (cải tiến) công nghệ
  temporary unemployment
  thất nghiệp tạm thời
  total unemployment
  tổng số người thất nghiệp
  transitional unemployment
  thất nghiệp chuyển tiếp (do chuyển việc làm)
  transitional unemployment
  thất nghiệp quá độ
  turnover unemployment
  thất nghiệp do luân chuyển
  unemployment benefit
  tiền trợ cấp thất nghiệp
  unemployment benefit
  trợ cấp thất nghiệp
  unemployment census
  điều tra nạn thất nghiệp
  unemployment compensation
  chế độ cứu tế thất nghiệp
  unemployment compensation
  trợ cấp thất nghiệp
  unemployment contribution
  phần đóng góp thất nghiệp
  unemployment figures
  số người thất nghiệp
  unemployment fund
  quỹ trợ cấp thất nghiệp
  unemployment insurance
  bảo hiểm thất nghiệp
  unemployment levels out
  số người thất nghiệp được ổn định
  unemployment problem
  vấn đề thất nghiệp
  unemployment rate
  tỷ lệ thất nghiệp
  unemployment roll
  danh sách người thất nghiệp
  unemployment statistics
  thống kê thất nghiệp
  unemployment tax
  thuế thất nghiệp
  voluntary unemployment
  thất nghiệp tự nguyện
  wait unemployment
  thất nghiệp nằm chờ
  warranted unemployment rate
  tỷ lệ thất nghiệp được biện minh, xác đáng
  warranted unemployment rate
  tỷ lệ thất nghiệp xác đáng
  tình trạng thất nghiệp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X