• /¸pɔli´noumiəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (toán học) đa thức

  Danh từ

  (toán học) (hàm, phép tính) đa thức
  polynomial function
  hàm đa thức

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đa thức
  polynomial of degree n.
  đa thức bậc n
  polynomial of least deviation
  đa thức có độ lệch tối thiểu
  adjoint polynomial
  đa thức liên hợp
  alternative polynomial
  đa tức đơn dấu
  characteristic polynomial
  đ thức đặc trưng
  cyclotomic polynomial
  (đại số ) đa thức thức chia vòng tròn
  defining polynomial
  đa thức định nghĩa
  differential polynomial
  (đại số ) đa thức vi phân
  distinguished polynomial
  (đại số ) đa thức lồi
  homogeneous polynomial
  đa thức thuần nhất
  hypergeometric polynomial
  đa thức siêu bội
  interpolating polynomial
  (giải tích ) đa thức nội suy
  interpolation polynomial
  (giải tích ) đa thức nội suy
  irreducible polynomial
  đa thức không khả quy
  minimal polynomial
  (đại số ) đa thức cực tiểu
  minimum polynomial
  (đại số ) đa thức cực tiểu
  monic polynomial
  đa thức lồi
  orthogonal polynomials
  đa thức trực giao
  orthonormal polynomial
  đa thức trực chuẩn
  prime polynomial
  đa thức nguyên tố
  quasi-orthogonal polynomial
  đa thức tựa trực giao
  reduced minimum polynomial
  đa thức cực tiểu rút gọn
  reducible polynomial
  đa thức khả quy
  symbolic polynomial
  đa thức ký hiệu
  trigonometric polynomial
  đa thức lượng giác
  ultrasherical polynomial
  (giải tích ) đa thức siêu cầu

  Kỹ thuật chung

  đa thức
  adjoint polynomial
  đa thức liên hợp
  alternative polynomial
  đa thức đan dấu
  canonical decomposition of a polynomial
  phân tích chính tắc một đa thức
  canonical form of a polynomial
  dạng chính tắc của một đa thức
  characteristic polynomial
  đa thức đặc trưng
  check bits polynomial
  đa thức kiểm soát bit
  cyclotomic polynomial
  đa thức chia vòng tròn
  decomposition of a polynomial
  phân tích một đa thức
  defining polynomial
  đa thức định nghĩa
  degree (ofa polynomial)
  bậc đa thức
  degree of a polynomial
  bậc của một đa thức
  differential polynomial
  đa thức vi phân
  distinguished polynomial
  đa thức đánh dấu
  factor of a polynomial
  nhân tử của một đa thức
  from liner to polynomial
  từ tuyến tính sang đa thức
  generating polynomial
  đa thức phát sinh
  homogeneous polynomial
  đa thức thuần nhất
  hypergeometric polynomial
  đa thức siêu bội
  interpolating polynomial
  đa thức nội suy
  interpolation polynomial
  đa thức nội suy
  irreducible polynomial
  đa thức bất khả quy
  irreducible polynomial
  đa thức không khả quy
  Jacobi polynomial
  đa thức Jacobi
  legendre polynomial
  đa thức legendre
  minimal polynomial
  đa thức cực tiểu
  minimal polynomial
  đa thức tối thiểu
  minimum polynomial
  đa thức cực tiểu
  monic polynomial
  đa thức lồi
  null polynomial
  đa thức không
  orthonormal polynomial
  đa thức trực chuẩn
  polynomial algebra
  đại số đa thức
  polynomial code
  mã đa thức
  polynomial computer
  máy tính đa thức
  Polynomial Error Protection (PEP)
  chống lỗi (sửa sai) bằng mã đa thức
  polynomial filter
  bộ lọc đa thức
  polynomial form
  dạng đa thức
  polynomial identify
  đồng nhất đa thức
  polynomial identity
  đồng nhất thức đa thức
  polynomial module
  môđun trên vành đa thức
  polynomial of degree n
  đa thức bậc n
  polynomial of least deviation
  đa thức có độ lệch tối thiểu
  polynomial or curvilinear trendline
  đường xu hướng cong hoặc đa thức
  polynomial regression
  hồi quy đa thức
  prime polynomial
  đa thức nguyên tố
  quasi-orthogonal polynomial
  đa thức trực giao
  quasi-orthogonal polynomial
  đa thức tựa trực giao
  reduced minimum polynomial
  đa thức cực tiểu rút gọn
  reducible polynomial
  đa thức khả quy
  symbolic polynomial
  đa thức ký hiệu
  symmetric polynomial
  đa thức đối xứng
  third order polynomial
  đa thức bậc ba
  trigonometric polynomial
  đa thức lượng giác
  ultraspherical polynomial
  đa thức siêu cầu
  unknown in a polynomial
  ẩn trong đa thức
  variation of sign in a polynomial
  sự biến dấu trong một đa thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X